Procedura: epidemia SARS-CoV-2

W związku z obecnie panującą w Polsce epidemią SARS-CoV-2 wprowadziliśmy procedury mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla uczestników szkoleń, prowadzących, pracowników/dostawców obsługujących szkolenie oraz innych pracowników DEKRA.
Procedura epidemia sars cov 2

Część E. Wytyczne dla uczestników szkoleń


W związku z obecnie panującą w Polsce epidemią SARS-CoV-2 wprowadziliśmy procedury mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla uczestników szkoleń, prowadzących, pracowników/dostawców obsługujących szkolenie oraz innych pracowników DEKRA.


Przed rozpoczęciem szkolenia zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza w celu uzupełnienia danych do kontaktu oraz wyrażenie zgód i złożenie oświadczeń, które są wymagane od uczestników szkoleń stacjonarnych organizowanych podczas epidemii SARS-CoV-2.Dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:


 1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stosowania osłony nosa i ust (maseczki lub przyłbicy) przez czas trwania szkolenia zarówno na sali szkoleniowej, jak i poza nią, przed rozpoczęciem wydarzenia, w trakcie, jak i po jego zakończeniu. Ze względów higienicznych rekomendujemy stosowanie przyłbic lub częste zmienianie zawilgoconych maseczek. Zdjęcie osłony nosa i ust jest możliwe na czas spożywania posiłków i napojów. Należy korzystać tylko z udostępnionych miejsc siedzących zaaranżowanych w sposób zapewniający zachowanie wymaganych odstępów pomiędzy uczestnikami.
 2. W miejscu odbywania szkolenia (w tym także poza salą szkoleniową) należy utrzymywać co najmniej 2-metrowy odstęp od innych osób.
 3. Unikamy bliskich kontaktów oraz uścisku ręki.
 4. Przestrzegamy zasad higieny dotyczących częstego mycia rąk oraz korzystania z udostępnionych w miejscu odbywania szkolenia środków do dezynfekcji rąk.
 5. Należy stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Unikamy dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Przy wychodzeniu ze szkolenia/wchodząc na salę szkoleniową, dezynfekujemy ręce.
 8. Unikamy wymiany i pożyczania artykułów biurowych itp.
 9. Zabrania się uczestnikom korzystania z innych pomieszczeń poza tymi, które wyznaczył /udostępnił organizator wydarzenia.
 10. W przypadku stwierdzenia przez trenera naruszenia przez uczestnika ww. warunków uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie sali szkoleniowej. W takim przypadku uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot kosztów szkolenia, ani jakiekolwiek odszkodowanie z powodu przerwanego szkolenia.
 11. Uczestnik jest zobowiązany do monitorowania swojego stanu zdrowia. Jeśli podczas szkolenia uczestnik zaobserwuje u siebie objawy takie jak: kaszel, duszności, gorączkę itp. zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania trenera lub organizatora szkolenia, który wdroży procedurę postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem zgodną z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem zostanie wdrożona również w przypadku stwierdzenia u uczestnika wspomnianych symptomów również przez inne osoby. Uczestnik zobowiązany jest zastosować się do wytycznych trenera lub innego przedstawiciela organizatora szkolenia.


Rew. 23.07.2020

Promowane szkolenia

Szkolenia, które zmienią Twoją karierę