Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu jest DEKRA Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa, biuro.warszawa@dekra.com, tel. +48.22.577-36-00 (dalej „Administrator danych”).


2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: odo.pl@dekra.com


3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi oraz wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa, np. podatkowych, rachunkowych.


W przypadku wyrażenia przez Państwa zgód na przetwarzanie danych w określonych celach, np. marketingowych, dane będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu wskazanym w treści każdej ze zgód, które zostały przez Państwa udzielone. Informujemy, że wyrażenie każdej ze zgód jest dobrowolne i można je wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do czasu wycofania zgody.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z usługą lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być spółki z Grupy DEKRA, w szczególności z uwagi na realizację umów łączących te spółki z Administratorem danych lub realizację uzasadnionych interesów Administratora danych, takich jak wewnętrzne cele administracyjne. Odbiorcami danych mogą być również podmioty, którym Administrator danych – w celu wsparcia administracyjnego, technicznego i operacyjnego – powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy (np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT). Innymi odbiorcami danych, w zależności od zakresu świadczonych usług, mogą być np. trenerzy, egzaminatorzy, biura rachunkowe, podmioty obsługujące płatności elektroniczne (przelew online lub za pośrednictwem karty płatniczej) takie jak PayU (https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/), czy Stripe (Privacy Policy (stripe.com).


5. Administrator danych może przekazywać dane osobowe do podmiotów (np. dostawców usług IT), które będą przetwarzać dane osobowe w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazywanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na podstawie mechanizmów prawnych wskazanych w RODO, np. na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W każdej chwili mają Państwo możliwość uzyskania od Administratora danych dalszych informacji oraz otrzymania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.


6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach w zależności od celu przetwarzania:

a) realizacja usługi lub podjęcie działań niezbędnych przed realizacją usługi - przez okres niezbędny do realizacji usługi;

b) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych – do czasu określonego przez poszczególne przepisy prawne;

c) realizacja celów określonych w treści każdej ze zgód, o ile takie zgody zostały przez Państwa udzielone – do momentu wycofania udzielonej zgody;

d) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń

albo do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Państwa szczególną sytuację.


7. Na zasadach i warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania (uzupełnienia, poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia, w dowolnym momencie, każdej udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt 2.


8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania usługi.


10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w sposób, który wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację.


Wersja 25.05.2023


Promowane szkolenia

Szkolenia, które zmienią Twoją karierę