Regulamin uczestnictwa

Sprawdź warunki uczestnictwa oraz dowiedz się, jaki dokument otrzymasz po szkoleniu w DEKRA.
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach otwartych

Regulamin szkoleń otwartychOrganizator szkolenia


Organizatorem szkoleń jest DEKRA Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa (dalej: „DEKRA” lub „Organizator”).Warunki uczestnictwa


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez podmioty inne niż osoby fizyczne jest:

 1. dokonanie rejestracji,
 2. uiszczenie opłaty za szkolenie.


Osoby fizyczne oraz inne podmioty, o których mowa powyżej będą dalej zwane łącznie „Uczestnikiem szkolenia”.


Przesłanie przez Uczestnika szkolenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o szkolenie, jak również powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówione szkolenie.


Osoby fizyczne dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.szkolenia.dekra.pl (po wybraniu szkolenia, należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się” i wypełnić formularz on-line).


Podmioty inne niż osoby fizyczne dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.szkolenia.dekra.pl (po wybraniu szkolenia, należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się” i wypełnić formularz on-line). Inną możliwością dokonania rejestracji na szkolenie jest przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres e-mail: szkolenia.pl@dekra.com (w celu uzyskania formularza w wersji Word prosimy o kontakt mailowy). Skan formularza przesłanego przez Uczestnika szkolenia nie będącego osobą fizyczną powinien być podpisany przez Uczestnika szkolenia lub przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu i zgodnie z zasadami reprezentacji.


Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania w formularzu zgłoszeniowym błędnych lub nieprawdziwych danych.


Rejestracji na szkolenie należy dokonać najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora szkolenia). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego uzgodnienia.


Najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej prześle Uczestnikowi szkolenia potwierdzenia udziału w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych oraz płatności lub odwołaniem w przypadku, gdy nie zbierze się grupa.Rezygnacja z uczestnictwa, zmiana terminów


Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana do Organizatora pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia.pl@dekra.com.


Rezygnacja lub zmiana terminu bez ponoszenia kosztów jest możliwa w terminie nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub dłuższym (liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora), Uczestnikowi szkolenia przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości, o ile taka płatność nastąpiła.


W przypadku rezygnacji w terminie 9 dni kalendarzowych lub krótszym przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub nie zgłoszenia się Uczestnika na szkolenie:

a) uiszczona opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi a DEKRA wystawi fakturę VAT,

b) w przypadku Uczestników, którzy nie uiścili opłaty - powstaje obowiązek pokrycia kosztów szkolenia, DEKRA wystawi notę księgową na pełny koszt szkolenia (nota księgowa będzie wystawiona na cenę szkolenia netto).


Zamiana Uczestnika szkolenia jest możliwa bezpłatnie w każdej chwili przed rozpoczęciem szkolenia, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.Płatności


Wysokość opłaty za szkolenie jest równa kwocie podanej na stronie internetowej: www.szkolenia.dekra.pl.


Cena za szkolenie obejmuje:

 1. materiały szkoleniowe,
 2. przerwy kawowe oraz obiady (w przypadku szkoleń stacjonarnych),
 3. wydanie zaświadczenia/certyfikatu w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF).


Cena szkolenia nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów Uczestników szkolenia w szczególności takich jak, przejazdy, parkowanie, noclegi.


Uczestnik szkolenia może zamówić usługi dodatkowe opisane w niniejszym Regulaminie według cennika – usługi te opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 23%.

Realizacja części usług dodatkowych takich jak wydanie certyfikatów w językach obcych, jest uzależniona od pozytywnego wyniku testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.


Płatności za szkolenie należy dokonać:

 1. w przypadku osób fizycznych: w momencie rejestracji na szkolenie za pośrednictwem bramki płatniczej dostępnej po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego lub faktury proformy przesłanej przez organizatora po otrzymaniu zgłoszenia.
 2. w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne: za pośrednictwem bramki płatniczej dostępnej po wypełnianiu formularza zgłoszeniowego on-line lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora szkolenia w Deutsche Bank Polska S.A.: 65 1880 0009 0000 0011 0255 4000, na podstawie otrzymanego potwierdzenia udziału w szkoleniu i/lub faktury pro-forma, najpóźniej w dniu szkolenia, chyba że ustalono inaczej. 


Brak płatności nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Zasady rezygnacji ze szkolenia określa niniejszy Regulamin. ­


Faktury VAT przesyłane są przez Organizatora szkolenia drogą elektroniczną w formie nieedytowalnego pliku PDF na adres e-mail Uczestnika szkolenia podany przy rejestracji.

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.


Faktury wystawiane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się szkolenie.Odwołanie szkolenia/brak miejsc


W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna grupa szkoleniowa niezbędna dla przeprowadzenia szkolenia Organizator prześle uczestnikom informację o odwołaniu szkolenia w danym terminie oraz dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w szkoleniu po uprzednim przesłaniu przez Uczestnika szkolenia do Organizatora pocztą elektroniczną numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.


Organizator może wyznaczyć nowy termin szkolenia.


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego terminu szkolenia bez podania przyczyny. W takim przypadku organizator szkolenia dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w szkoleniu po uprzednim przesłaniu przez Uczestnika szkolenia do Organizatora pocztą elektroniczną numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. informacji. W przypadku odwołania szkolenia przez DEKRA Polska, odpowiedzialność finansowa będzie ograniczona tylko do zwrotu wniesionych opłat za udział w szkoleniu.


W przypadku braku miejsc na szkoleniu kwota wpłacona za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu do Organizatora pocztą elektroniczną numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniuDEKRA wyróżnia dwa rodzaje dokumentów wystawianych jako potwierdzenia udziału/ukończenia szkolenia:ZAŚWIADCZENIE


 1. Obowiązuje dla wszystkich szkoleń.
 2. Potwierdza wzięcie udziału w szkoleniu.
 3. Bezterminowe
 4. Wydawane przez DEKRA Polska sp. z o.o.


CERTYFIKAT


 1. Obowiązuje dla szkoleń potwierdzających kompetencje (auditor/audytor, pełnomocnik, inspektor, specjalista, officer, manager).
 2. Potwierdza osiągnięcie pozytywnego wyniku na egzaminie.
 3. Bezterminowe
 4. Wydawane przez DEKRA Polska sp. z o.o.Warunkiem wydania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę przeprowadzanego na zakończenie szkolenia. W przypadku niezaliczenia testu sprawdzającego trener /egzaminator/weryfikator przeprowadzi egzamin poprawkowy. W przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego Organizator wyda Uczestnikowi szkolenia zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.Usługi dodatkowe


Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych usług dla uczestników szkolenia:

 1. certyfikaty / zaświadczenia w formie papierowej - 150 zł netto (184,50 zł brutto)/ uczestnik
 2. certyfikat w języku angielskim - 200 zł netto (246 zł brutto)/szt.
 3. certyfikat w języku niemieckim - 200 zł netto (246 zł brutto)/szt.
 4. komplet certyfikatów w języku angielskim oraz niemieckim – 350 zł netto (430,50 zł brutto)
 5. certyfikat w innym języku - indywidualna wycena, na życzenie klienta
 6. duplikat certyfikatu/zaświadczenia wystawionego w wersji papierowej - 150 zł netto (184,50 zł brutto)/szt.Reklamacje


Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji szkolenia w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia. Reklamacje składa się w formie pisemnej na adres Organizatora szkolenia lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres szkolenia.pl@dekra.com. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim:

 1. nazwę szkolenia, w którym Uczestnik szkolenia brał udział,
 2. termin szkolenia,
 3. zastrzeżenia Uczestnika szkolenia co do przeprowadzonego szkolenia wraz z ich uzasadnieniem,
 4. oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.


Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do skarżącego o udzielenie dodatkowych pisemnych wyjaśnień.


O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator informuje Uczestnika szkolenia w takiej samej formie w jakiej Uczestnik szkolenia złożył reklamację.


Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu lub nie będzie zgodna z zasadami składania reklamacji opisanymi w niniejszym Regulaminie.Dane osobowe


Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników szkolenia i osób zgłaszających Uczestników szkolenia zostały opisane w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dołączonej do formularza zgłoszeniowego oraz w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://szkolenia.dekra.pl/polityka-prywatnosciKontakt


Ze wszelkimi indywidualnymi sprawami, które nie zostały uwzględnione w regulaminie lub które powstały w trakcie szkoleń otwartych prosimy zwracać się bezpośrednio do biura Organizatora:


DEKRA Polska Sp. z o.o.

Zespół Doradztwa i Szkoleń

ul. Konstruktorska 12A

02-673 Warszawa

Tel.: +48.22.850-01-75 do 79

E-mail: szkolenia.pl@dekra.com


Formularz kontaktu przez www: https://szkolenia.dekra.pl/kontaktPostanowienia końcowe


DEKRA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: www.szkolenia.dekra.pl.

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu obowiązującym w dacie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

W razie uznania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieskuteczne lub nieważne decyzją uprawnionego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Uczestnika szkolenia oraz DEKRA, a w ich miejsce mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa najbliższe celom nieskutecznego lub nieważnego postanowienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w tym Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. i Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 roku.

Zatwierdził: Prezes Zarządu


Promowane szkolenia

Szkolenia, które zmienią Twoją karierę