Chemical Reaction Hazards

Cena netto 3899.00 zł
Cena brutto 4795.77 zł
Czas trwania około 16 godzin

Opis

Kurs pt. Chemical Reaction Hazards został zaprojektowany w taki sposób, aby można było pracować z modułami szkoleniowymi we własnym tempie i czasie i na dowolnym urządzeniu.


Kurs ten ma na celu wyposażenie personelu w niezbędne narzędzia umożliwiające identyfikację zagrożeń związanych z reakcjami chemicznymi i niestabilnością termiczną, opracowanie bezpieczniejszych procesów, prawidłową interpretację danych testowych i opracowanie solidnych podstaw bezpieczeństwa.The course, titled Chemical Reaction Hazards, is designed so that you can work with the training modules at your own pace and time and on any device.


Exothermic chemical reactions in batch and semi-batch processes can result in serious injuries and damage to plant when allowed to run out of control and include violent loss of containment, explosions and release of toxic materials into the environment. The subject (and hence the course) straddles the critical technology transfer boundary from laboratory to plant, engaging both chemists and chemical engineers.

Kurs ten ma na celu wyposażenie personelu w niezbędne narzędzia umożliwiające identyfikację zagrożeń związanych z reakcjami chemicznymi i niestabilnością termiczną, opracowanie bezpieczniejszych procesów, prawidłową interpretację danych testowych i opracowanie solidnych podstaw bezpieczeństwa.


Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnik powinien:

· znać krytyczne narzędzia dla chemików zajmujących się rozwojem, umożliwiające im opracowywanie bezpieczniejszych procesów;

· znać przyczyny niekontrolowanych reakcji, których przykładem są niedawne przeglądy incydentów i studia przypadków, oraz ważne cechy reakcji egzotermicznych i niestabilności termicznej;

· znać metody testowe, które powinny być stosowane do badania reakcji egzotermicznych i niestabilności termicznej poprzez testy przesiewowe w małej skali, kalorymetrię reakcyjną (izotermiczną) do kalorymetrii adiabatycznej;

· wiedzieć jak wiarygodnie zidentyfikować potencjalne scenariusze odchyleń i ich konsekwencje;

· znać strategie zapobiegania i ochrony dostępne dla inżynierów chemików.This course is designed to equip staff with the necessary tools to be able to identify chemical reaction and thermal instability hazards, develop inherently safer processes, interpret test data correctly and develop a robust basis of safety.


Delegates will learn:

· the critical tools for development chemists to enable them to develop inherently safer processes,

· the causes of runaway reaction, exemplified in recent incident reviews and case studies, and the important characteristics of exothermic reactions and thermal instability,

· the test methods that should be applied to examine exothermic reactions and thermal instability through small scale screening tests, reaction (isothermal) calorimetry to adiabatic calorimetry,

· how to reliably identify potential deviation scenarios and their consequences, prevention and protection strategies available to chemical engineers.

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które chcą nabyć wiedzę związaną z zagrożeniami związanymi z reakcjami chemicznymi, a w szczególności:

- chemików ds. rozwoju (i innych),

- inżynierów chemicznych (i innych),

- kierowników i specjalistów ds. zdrowia i bezpieczeństwa,

- kierowników i inżynierów zakładów.


Kurs jest ważny dla przedsiębiorstw produkcyjnych działających zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.This is a course designed for people who want to acquire knowledge related to the hazards of chemical reactions, in particular:

- Development (and other) Chemists,

- Chemical (and other) Engineers,

- Health and Safety Managers and Officers,

- Plant Managers and Engineers.

Treść jest podzielona na sześć poziomów:


Poziom 1 to wprowadzenie do zagrożeń związanych z reakcjami chemicznymi.

Poziom 2 koncentruje się na głównych parametrach wpływających na zagrożenia związane z reakcjami chemicznymi.

Poziom 3 zawiera treści związane z testowaniem zagrożeń związanych z reakcjami chemicznymi.

Poziom 4 obejmuje aspekty związane z oceną reakcji niekontrolowanej.

Poziom 5 omawia ocenę bezpieczeństwa reakcji egzotermicznych.

Poziom 6 wyjaśnia dobór środków bezpieczeństwa.The content is divided into six levels:

1.   Introduction to chemical reaction hazards

2.   Main parameters affection chemical reaction hazards

3.   Testing for chemical reaction hazards

4.   Runaway reaction assessment

5.   Safety assessment of exothermic reactions

6.   Selection of safety measures

Kurs dostępny jest na urządzeniach mobilnych, przez co użytkownik ma większą wygodę w wykonywaniu szkolenia, ponieważ:

· każdy uczestnik ma wgląd w szkolenie w każdym miejscu i o każdym czasie,

· nie ma żadnych ograniczeń technicznych (możliwość korzystania z różnych urządzeń),

· interaktywnie przedstawiane treści zwiększają przyjemność realizowania szkolenia, a tym samym przekładają się na lepsze zapamiętywanie przez uczestników,

· elastyczny model edukacyjny umożliwia zapis etapu na którym ukończono kurs, tym samym pozwalając użytkownikowi na kontynuowanie szkolenia z tego samego miejsca.


Różnorodność metod podania treści powoduje, że kurs się nie nudzi.The course is available on PCs and mobile devices, making it more convenient for the user to in performing the training, because:

· each participant has access to the training at any place and at any time,

· there are no technical restrictions (possibility to use different devices),

· interactively presented content increases the pleasure of realizing the training, and thus translates into better memorization by participants,

· flexible educational model allows recording the stage at which the course was completed, thus allowing the user to continue training from the same place.


The variety of methods of content delivery means that the course does not get boring.

Po zaliczeniu wszystkich testów uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu e-learningowego kursu pt. Chemical Reaction Hazards.After passing all tests, the participant receives a certificate on completion of the e-learning course entitled Chemical Reaction Hazards.

Zarejestruj się

Opinie

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia