Combustible Dust Explosions

Cena netto 3499.00 zł
Cena brutto 4303.77 zł
Czas trwania około 16 godzin

Opis

Kurs pt. Combustible Dust Explosions został zaprojektowany w taki sposób, aby można było pracować z modułami szkoleniowymi we własnym tempie i czasie i na dowolnym urządzeniu.


W kursie e-learningowym przedstawiono, jak zagrożenia wybuchem muszą być kontrolowane zgodnie z przepisami ATEX (EU), DSEAR (UK) and NFPA (USA), a poziom ryzyka rezydualnego być jak najniższy. Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest dokładna ocena ryzyka i związanego z nim zagrożenia. Dobre zrozumienie zjawisk wybuchowych i charakterystyki palności są ważne dla przeprowadzenia dobrej analizy ryzyka.


The course, titled Combustible Dust Explosions, is designed so that you can work with the training modules at your own pace and time and on any device.


The e-learning course shows how dust explosion hazards must be controlled by National Regulations so the residual risk level should be as low as possible. Therefore, a good understanding of dust explosion phenomena and dust flammability characteristics are essential to executing dust explosion hazard and risk analysis.

Kurs uczy uczestników zjawisk wybuchu pyłu i charakterystyki palności pyłu w celu przeprowadzenia analizy zagrożenia i ryzyka wybuchu pyłu.


Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnik powinien:

· wiedzieć czym jest atmosfera wybuchowa i kiedy może powstać,

· znać główne parametry opisujące wybuchowe zachowanie pyłów palnych,

· wiedzieć jak określić obecność i zakres atmosfer wybuchowych,

· wiedzieć, co może działać jako źródło zapłonu, a konkretnie, w jaki sposób mogą powstawać i rozładowywać się ładunki elektrostatyczne,

· wiedzieć jak zapobiegać wybuchom,

· wiedzieć jak zabezpieczyć się przed wybuchem,

· znać normy i przepisy (ATEX - EU, DSEAR - UK i NFPA - USA) mające zastosowanie do zapobiegania wybuchom i ochrony przeciwwybuchowej.The course teaches participants dust explosion phenomena and dust flammability characteristics in order to conduct a dust explosion hazard and risk analysis.


Delegates will learn:

· what is an explosive atmosphere, and when it can be formed,

· the main parameters that describe the explosive behaviours of combustible dusts,

· how to determine the presence and extent of explosive atmospheres,

· what can act as an ignition source; . Sspecifically, how electrostatics can be formed and discharged,

· how to prevent an explosion,

· how to protect from an explosion,

· what are the standards and regulations (ATEX - EU, DSEAR - UK and NFPA - USA) applicable to explosion prevention and protection.

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które chcą nabyć wiedzę związaną z zagrożeniami wybuchami zgodnie z lokalnymi przepisami (ATEX - EU, DSEAR - UK i NFPA - USA), a w szczególności:

- menedżerów i specjalistów ds. zdrowia i bezpieczeństwa,

- inżynierów i menedżerów produkcji w przemyśle przetwórczym,

- inżynierów i menedżerów ds. procesów.This is a course designed for people who want to acquire knowledge related to explosion hazards in accordance with local regulations (ATEX - EU, DSEAR - UK and NFPA - USA), in particular:

- Health and Safety Managers and Officers,

- Process Industries Production Engineers/Managers,

- Process Engineers/Managers.

Treść jest podzielona na pięć poziomów:


Poziom 1 to wprowadzenie.

Poziom 2 koncentruje się na danych dotyczących łatwopalności.

Poziom 3 zawiera treści związane z czułością zapłonu.

Poziom 4 obejmuje aspekty związane z przepisami lokalnymi (ATEX - EU, DSEAR - UK i NFPA - USA).

Poziom 5 wyjaśnia zapobieganie i ochronę.The content is divided into five levels:


  1. Introduction
  2. Flammability data
  3. Ignition sensitivity
  4. ATEX (EU), DSEAR (UK) and NFPA (USA) regulations
  5. Prevention and protection

Kurs dostępny jest na urządzeniach mobilnych, przez co użytkownik ma większą wygodę w wykonywaniu szkolenia, ponieważ:

· każdy uczestnik ma wgląd w szkolenie w każdym miejscu i o każdym czasie,

· nie ma żadnych ograniczeń technicznych (możliwość korzystania z różnych urządzeń),

· interaktywnie przedstawiane treści zwiększają przyjemność realizowania szkolenia, a tym samym przekładają się na lepsze zapamiętywanie przez uczestników,

· elastyczny model edukacyjny umożliwia zapis etapu na którym ukończono kurs, tym samym pozwalając użytkownikowi na kontynuowanie szkolenia z tego samego miejsca.


Różnorodność metod podania treści powoduje, że kurs się nie nudzi.The course is available on PCs and mobile devices, making it more convenient for the user to in performing the training, because:

· each participant has access to the training at any place and at any time,

· there are no technical restrictions (possibility to use different devices),

· interactively presented content increases the pleasure of realizing the training, and thus translates into better memorization by participants,

· flexible educational model allows recording the stage at which the course was completed, thus allowing the user to continue training from the same place.


The variety of methods of content delivery means that the course does not get boring.

Po zaliczeniu wszystkich testów uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu e-learningowego kursu pt. Combustible Dust Explosions.After passing all tests, the participant receives a certificate on completion of the e-learning course entitled Combustible Dust Explosions.

Zarejestruj się

Opinie

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia