Process Safety Management

Process Safety Management
Cena netto 5199.00 zł
Cena brutto 6394.77 zł
Czas trwania około 20 godzin

Opis

Kurs pt. Process Safety Management został zaprojektowany w taki sposób, aby można było pracować z modułami szkoleniowymi we własnym tempie i czasie i na dowolnym urządzeniu.Kurs uczy uczestników, jak opracować i wdrożyć skuteczny program zarządzania bezpieczeństwem procesowym (PSM), który spełnia wymogi zgodności z przepisami i jest częścią kultury bezpieczeństwa firmy i codziennych operacji.The course, titled Process Safety Management, is designed so that you can work with the training modules at your own pace and time and on any device.


This course teaches attendees how to systematically develop and implement an effective and successful process safety management (PSM) program that not only meets regulatory compliance requirements, but becomes part of a company’s safety culture and everyday operations.

Kurs uczy uczestników, jak opracować i wdrożyć skuteczny program zarządzania bezpieczeństwem procesowym (PSM), który spełnia wymogi zgodności z przepisami i jest częścią kultury bezpieczeństwa firmy i codziennych operacji.


Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnik powinien być w stanie:

· rozróżnić bezpieczeństwo pracy od bezpieczeństwa procesowego,

· pojąć znaczenie kultury bezpieczeństwa procesowego dla ustanowienia skutecznego zarządzania nim,

· wykorzystać zaangażowanie i przywództwo w codziennej pracy z PSM,

· znać kluczowe element PSM,

· wykorzystać wymagane kompetencje, elementy i czynniki skutecznych programów PSM,

· wykorzystać najlepsze praktyki.This course teaches attendees how to systematically develop and implement an effective and successful process safety management (PSM) program that not only meets regulatory compliance requirements, but becomes part of a company’s safety culture and everyday operations.


Delegates will learn:

· difference between occupational safety and process safety,

· importance of a sound process safety culture in establishing an effective management of process safety,

· how commitment and leadership can help,

· what are the key elements of PSM,

· required competencies, elements and factors of successful PSM programs,

· best practices.

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które chcą nabyć wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem procesowym (PSM), a w szczególności:

- kierowników i inżynierów zakładów przemysłowych,

- menedżerów PSM i HSEBHP,

- liderów zmiany.


Kurs jest ważny dla przedsiębiorstw produkcyjnych działających zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.This is a course designed for people who want to acquire knowledge of Process Safety Management (PSM), in particular:

- Plant Managers and Engineers,

- PSM and HSE Managers,

- Shift Leaders.

Treść jest podzielona na osiem poziomów:


Poziom 1 to wprowadzenie do PSMOPS.

Poziom 2 wyjaśnia kulturę organizacyjną.

Poziom 3 koncentruje się na zdolności organizacyjnej.

Poziom 4 zawiera treści związane z oceną ryzyka.

Poziom 5 obejmuje aspekty związane z reagowaniem na incydenty.

Poziom 6 omawia spójność aktywów.

Poziom 7 wyjaśnia działania operacyjne.

Poziom 8 koncentruje się na temacie rozliczalności.The content is divided into eight levels:


  1. Introduction to PSMOPS
  2. Organizational culture
  3. Organizational capability
  4. Risk assessment
  5. Incident response
  6. Asset integrity
  7. Operations
  8. Accountability

Kurs dostępny jest na urządzeniach mobilnych, przez co użytkownik ma większa wygodę w wykonywaniu szkolenia, ponieważ:

· każdy uczestnik ma wgląd w szkolenie w każdym miejscu i o każdym czasie,

· nie ma żadnych ograniczeń technicznych (możliwość korzystania z różnych urządzeń),

· interaktywnie przedstawiane treści zwiększają przyjemność realizowania szkolenia, a tym samym przekładają się na lepsze zapamiętywanie przez uczestników,

· elastyczny model edukacyjny umożliwia zapis etapu na którym ukończono kurs, tym samym pozwalając użytkownikowi na kontynuowanie szkolenia z tego samego miejsca.


Różnorodność metod podania treści powoduje, że kurs się nie nudzi.The course is available on PCs and mobile devices, making it more convenient for the user to in performing the training, because:

· each participant has access to the training at any place and at any time,

· there are no technical restrictions (possibility to use different devices),

· interactively presented content increases the pleasure of realizing the training, and thus translates into better memorization by participants,

· flexible educational model allows recording the stage at which the course was completed, thus allowing the user to continue training from the same place.


The variety of methods of content delivery means that the course does not get boring.

Po zaliczeniu wszystkich testów uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu e-learningowego kursu pt. Process Safety Management.After passing all tests, the participant receives a certificate on completion of the e-learning course entitled Process Safety Management.

Zarejestruj się

Opinie

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia