Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH OTWARTYCH

 

Organizator szkolenia

Organizatorem szkoleń jest DEKRA Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa.


Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową www.szkolenia.DEKRA.pl, faksem na numer: 22 577-36-36 lub na adres mailowy: szkolenia.pl@dekra.com.
Formularz przesłany w wersji tradycyjnej (poczta, faks, skan) powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu i zgodnie z zasadami reprezentacji.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wyżej określonych form.

Najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej prześle uczestnikom potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia.

W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna grupa szkoleniowa niezbędna dla przeprowadzenia kursu Organizator prześle uczestnikom informację o odwołaniu szkolenia w danym terminie. Organizator może wyznaczyć nowy termin szkolenia.

 

Rabaty

 

 • Rabat w wysokości 5% jest przyznawany dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.
 • Rabat w wysokości 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • Vouchery rabatowe dla wybranych szkoleń.
 • Promocje nie mogą się ze sobą łączyć.

 

Płatności

Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego potwierdzenia udziału w szkoleniu i powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w dniu szkolenia (decyduje data wpływu na konto lub data wysłania faksu/e-maila zawierającego dokument potwierdzający dokonanie wpłaty, np. bankowe potwierdzenie przelewu).

Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana pocztą po zakończeniu szkolenia.
Brak wpłaty uprawnia Organizatora do niedopuszczenia uczestnika do szkolenia.
Numer konta w Deutsche Bank Polska S.A. na które należy dokonywać wpłat to:
65 1880 0009 0000 0011 0255 4000

Cena szkolenia* obejmuje zestaw materiałów szkoleniowych, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad) oraz wydanie zaświadczenia/certyfikatu po szkoleniu.
Warunkiem wydania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę przeprowadzanego na zakończenie szkolenia. W przypadku nie zaliczenia testu sprawdzającego Organizator wyda uczestnikom zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia może zamówić usługi dodatkowe wg cennika – usługi te opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 23%. Realizacja części usług dodatkowych, np. wydanie certyfikatów w językach obcych, jest uzależniona od pozytywnego wyniku testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.

* Dotyczy szkoleń stacjonarnych.

 


Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu


DEKRA wyróżnia dwa rodzaje dokumentów wystawianych jako potwierdzenia udziału/ukończenia szkolenia:

ZAŚWIADCZENIE

CERTYFIKAT

Obowiązuje dla wszystkich szkoleń.

Obowiązuje dla szkoleń potwierdzających kompetencje (auditor, pełnomocnik).

Potwierdza wzięcie udziału w szkoleniu.

Potwierdza złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu po szkoleniu.

Bezterminowe

Bezterminowy

Wydawane przez DEKRA Polska Sp. z o.o.

Wydawany przez DEKRA Polska Sp. z o.o.

 

Usługi dodatkowe


Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych usług dla uczestników szkolenia:

 • certyfikat w języku angielskim - 120 zł netto/szt.

 • certyfikat w języku niemieckim - 120 zł netto/szt.

 • certyfikat w języku rosyjskim - 120 zł netto/szt.

 • komplet certyfikatów w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim – 300 zł netto/szt.

 • certyfikat w innym języku - indywidualna wycena, na życzenie klienta
 • duplikat certyfikatu/zaświadczenia - 150 zł netto/szt.

 • przedłużenie kompetencji poprzez wystawienie bezterminowego certyfikatu (dotyczy sytuacji, gdy uczestnik szkolenia DEKRA posiada certyfikat wystawiony z datą ważności) - 150 zł netto/szt.

 

Zakwaterowanie 

DEKRA może organizować szkolenia niestacjonarne zawierające w swojej ofercie zakwaterowanie. W trosce o komfort uczestników szkolenia DEKRA proponuje zakwaterowanie w jednoosobowych pokojach. Warunkiem gwarancji zakwaterowania jest zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zgłoszenia uczestnictwa.
DEKRA może pomóc w doborze noclegu na życzenie klienta. Standardowo, szkolenia otwarte są oferowane bez zakwaterowania.


Rezygnacja z uczestnictwa, zmiana terminów 

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana do Organizatora pocztą elektroniczną lub faksem.

Rezygnacja bez ponoszenia kosztów jest możliwa w terminie nie krótszym niż 8 dni przed rozpoczęciem szkolenia (dni kalendarzowe). W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie nie krótszym niż na 8 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora), uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości.

W przypadku rezygnacji w terminie 7 dni lub krótszym przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub nie zgłoszenia się uczestnika na szkolenie, uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów szkolenia.

W przypadku braku miejsc na szkoleniu lub odwołania szkolenia kwota wpłacona za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu do Organizatora faksem lub pocztą elektroniczną numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Warunki dodatkowe - dotyczą wyłącznie konsumentów, tj. osób fizycznych zawierających umowę o szkolenie, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Uczestnik – konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o szkolenie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek  kosztów, z tym zastrzeżeniem, że Konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy o szkolenie po jej wykonaniu przez Organizatora.
W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub nie zgłoszenia się uczestnika-konsumenta na szkolenie, uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia kosztów szkolenia, w kwocie odpowiadającej przypadającej na niego części ceny całego szkolenia.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od umowy Organizator niezwłocznie zwraca wszystkie otrzymane płatności a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.
Konsument ma prawo do złożenia reklamacji, dotyczącej realizacji umowy o szkolenie przez Organizatora. Reklamacje składa się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w sekcji „Kontakt”. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia informacji Organizator informuje konsumenta w takiej samej formie w jakiej konsument złożył reklamację.

* dot. konsumentów, czyli osób fizycznych zawierających umowę o szkolenie, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Reklamacje

Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji szkolenia.

Reklamacje prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza do kontaktu lub bezpośrednio do osób zajmujących się szkoleniami:

  1. Tel. +48.22.850-01-76          
  2. Fax +48.22.577-36-36
  3. szkolenia.pl@dekra.pl      
  4. Formularz i pełne dane teleadresowe https://szkolenia.dekra.pl/kontakt

Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator informuje uczestnika szkolenia w takiej samej formie w jakiej konsument złożył reklamację.

 

Kontakt

Ze wszelkimi indywidualnymi sprawami, które nie zostały uwzględnione w regulaminie lub które powstały w trakcie szkoleń otwartych prosimy zwracać się do bezpośrednio do biura Organizatora:

DEKRA Polska Sp. z o.o.
Szkolenia
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
Tel.: +48.22.850-01-75 do 79
Fax: +48.22.577-36-36
E-mail: szkolenia.pl@dekra.com

 

 Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.