Negocjacje umów budowlanych, zarządzanie roszczeniami

Negocjacje umów budowlanych, zarządzanie roszczeniami
Cena netto
Cena brutto 0.00 zł

Opis

Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »


Negocjujesz umowy budowlane? Dowiedz się jak przygotowywać inwestycje budowlane by uniknąć błędów na etapie ustalania warunków umownych.


Eksperci DEKRA przekażą Ci praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania procedur podczas negocjowania warunków umów budowlanych. Poznasz zasady zarządzania roszczeniami.


Dowiesz się, jakie są najczęściej występujące błędy i przyczyny porażek w projektach budowlanych na etapie przygotowania warunków umownych.

Przećwiczysz na praktycznych przykładach rozwiązania stosowane w fazie przed-negocjacyjnej, podczas negocjacji oraz w trakcie nadzoru nad realizacją.

 1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce negocjowania warunków umów budowlanych i wiedzy dotyczącej zarządzania roszczeniami.
 2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, na etapie przygotowania warunków umownych w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
 3. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przed-negocjacyjnej, negocjacji oraz nadzoru nad realizacją, form zgłaszanych roszczeń oraz ich skutecznego egzekwowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się - planowaniem, negocjowaniem, przygotowaniem i nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych. W ramach szkolenia zostaną przedstawione najbardziej istotne elementy umów o roboty budowlane, jak też najczęściej spotykane błędy popełnione w fazie negocjowania warunków umownych inwestycji budowlanej.

Szkolenie przeznaczone jest także dla osób odpowiedzialnych za skuteczne, zgłaszanie i egzekwowanie roszczeń z tytułu realizowanej umowy.

Umowa o roboty budowlane:

 1. Sposoby zawierania umowy (tryb ofertowy, negocjacyjny, przetarg) Rodzaje umów w procesie inwestycyjnym – na bazie, jakich kryteriów wybrać rodzaj umowy - studia przypadków,
 2. Forma umowy i konsekwencje w procesie realizacji studia przypadków – Kc i FIDIC,
 3. Ograniczenie swobody kontraktowania (terminy zapłaty, odpowiedzialność wobec podwykonawców, ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane),
 4. Obowiązki i uprawnienia inwestora, jako autora umowy,
 5. Zasady i procedura negocjowania najistotniejszych postanowień umów o roboty budowlane,
 6. Przykłady orzecznictwa sądów w zakresie istotnych postanowień umów o roboty budowlane, w tym o roszczeniach wykonawcy o zapłatę za roboty dodatkowe, przedawnienie roszczeń,
 7. Obowiązki i uprawnienia inwestora, jako autora umowy,
 8. Obowiązki i uprawnienia wykonawcy umowy.


Umowa o roboty budowlane – zagadnienia szczegółowe, czyli struktura przedmiotu negocjacji umowy- prace przygotowawcze

 1. Definicje ustalone przez Strony, – czyli jak odczytać i stosować tzw. „słownik umowy”,
 2. Przedmiot i zakres umowy – wpływ na zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia – możliwość zmiany zakresu,
 3. Ćwiczenie; „Trzy najważniejsze kwestie”,
 4. Trening negocjacji:
 5. postawy negocjacyjne – test Kil mana,
 6. negocjacje cenowe- ćwiczenie,
 7. Negocjacje warunków płatności – ćwiczenie,
 8. Negocjacje warunków specyficznych umowy o roboty budowlane – test.


Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

 1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce przygotowania do realizacji projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.
 2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, na etapie zgłaszania roszczeń, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
 3. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań w zakresie zmian w umowach w fazie ich realizacji.


Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedź, między innymi na następujące pytania:

 1. Jakie są wymagania formalno-prawne, dotyczące poszczególnych etapów przygotowania umowy o roboty budowlane?
 2. Jakie są procedury zapewniające zgodność z aktualnymi warunkami udzielania pozwoleń na budowę?
 3. Co Ustawodawca wprowadził nowego w zakresie regulacji związanych z certyfikacją energetyczną budynków i lokali oraz przepisami p/poż?
 4. Na które zagadnienia praktycznych aspektów związanych z umowami o roboty budowlane należy zwrócić szczególną uwagę? Które zapisy w umowie wzmacniają pozycję inwestora, a które wykonawców robót, w jakich zapisach kryją się największe ryzyka?
 5. Jakie są skutki prawne pomijania w umowach lub naruszania bezwzględnie obowiązujących przepisów i jakie są tego konsekwencje prawne dla uczestników procesu budowlanego? Na co zwrócić uwagę podczas zawierania kontraktu, jakich zapisów unikać i jak negocjować zapisy bardziej korzystne: Które z wynagrodzeń: ryczałtowe, kosztorysowe czy mieszane będzie bardziej korzystne dla stron umowy, w jaki sposób zabezpieczyć się na wypadek zmiany cen lub wahań kursu walutowego?
 6. Jak zabezpieczyć się na wypadek niewłaściwego wykonania umowy przez wykonawcę lub inwestora m.in. braku wykwalifikowanych pracowników, czy zwlekania z odbiorem końcowym prac, jak również ryzyka wystąpienia tzw. siły wyższej, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych?
 7. W jakiego rodzaju inwestycjach skorzystać z usług konsultanta – inżyniera kontraktu w zakresie pełnego przygotowania procesu inwestycyjnego: od koncepcji do uzyskania w imieniu inwestora wszelkich dokumentów i pozwoleń na budowę?
 8. Co wynika z najważniejszego obowiązku inwestora – przekazanie placu budowy i jak się do tego przygotować?
 9. Jak określić zakres wymagań inwestora w odniesieniu do opracowań geodezyjnych dotyczących placu budowy oraz aktualnych warunków gruntowo – wodnych? Jak przygotować SIWZ zawierający najlepszą relację, między jakością i ceną?
 10. Dlaczego tak ważnym zagadnieniem jest szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie procedur pozwalających na wybór optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji?
 11. Czym jest i na czym polega przygotowanie i zastosowanie tzw. „scenariusza budowy”?
 12. Czym jest i na jakich aktach prawnych, opiera się tzw. otoczenie prawne procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem umowy o roboty budowlane?
 13. Jakie zagadnienia zawarte w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych są najistotniejsze dla prawidłowego przygotowania i skutecznego nadzoru nad procesem negocjacji umowy na realizację inwestycji budowlanej?
 14. Jaki powinien być zakres udziału pomocy projektantów w negocjowaniu warunków umowy i w jakim stopniu zależy to, od rodzaju i skali inwestycji?
 15. W jakiego rodzaju inwestycjach skorzystać z usług konsultanta – inżyniera kontraktu w zakresie pełnego przygotowania procesu inwestycyjnego: od koncepcji do uzyskania w imieniu inwestora wszelkich dokumentów i pozwoleń na budowę?
 16. Co wynika z najważniejszego obowiązku inwestora – przekazanie placu budowy i jak się do tego przygotować?
 17. Jak określić zakres wymagań inwestora w odniesieniu do opracowań geodezyjnych dotyczących placu budowy oraz aktualnych warunków gruntowo – wodnych? Na jakich zasadach powinna opierać się współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego?
 18. Jak przygotować SIWZ zawierający najlepszą relację, między jakością i ceną?
 19. Dlaczego tak ważnym zagadnieniem jest szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie procedur pozwalających na wybór optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji?
 20. Czym jest i na czym polega przygotowanie i zastosowanie tzw. „scenariusza budowy”?
 21. Na co zwracać szczególną uwagę podczas wykonywania funkcji kontrolnych i nadzorczych w procesie realizacyjnym?
 22. Jakie są zasady i formy dokumentowania wyników kontroli z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, dotyczącego PZP i prawa budowlanego?

To tylko przykładowe pytania, na które, otrzymają odpowiedź uczestnicy tego szkolenia.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 120 stron) Skrypt- podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów umowy o roboty budowlane budowlanego, będący pomocą w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane oraz zarządzania roszczeniami, wynikającymi z przebiegu procesu budowlanego.

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia