Realizacja inwestycji budowlanych celu publicznego w oparciu o procedury FIDIC

Realizacja inwestycji budowlanych celu publicznego w oparciu o procedury FIDIC
Cena netto
Cena brutto 0.00 zł

Opis

Zdobądź praktyczne kompetencje w zakresie wykorzystania procedur FIDIC podczas przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych celu publicznego.


 1. Poznaj warunki kontraktowe FIDIC oraz krajowe i unijne wymagania prawne obowiązujące w trakcie przygotowania, monitorowania realizacji i rozliczenia końcowego inwestycji.
 2. Dowiedz się, jak uniknąć błędów w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
 3. Uzyskaj praktyczne kompetencje w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi zgodnie z procedurami FIDIC.Zgłoś się już dziś po ofertę na szkolenie dla Twojej firmy!* Uwaga! Szkolenie dostępne wyłącznie jako szkolenie zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnej firmy. Istnieje możliwość modyfikacji programu i czasu trwania szkolenia. Zapraszamy po ofertę »


 1. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom poszerzonej wiedzy w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC w powiązaniu z szerokim kompendium wiedzy dotyczącej zarządzania liniowymi projektami infrastrukturalnymi oraz wybranymi regulacjami unijnymi.
 2. Szkolenie ma na celu profesjonalnie przygotować uczestników procesu inwestycyjnego do praktycznego uwzględniania norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej w trakcie przygotowania, monitorowania realizacji i rozliczenia końcowego inwestycji.
 3. Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi Wg Warunków Kontraktowych FIDIC i zastosowania metod i technik zarządzania projektami, poprzez połączenie wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych. Uporządkowanie zasadniczych i szczegółowych wymogów projektu, poprzez, analizę, krok po kroku każdego etapu, łącznie z końcowym rozliczeniem.

 


Procedura FIDIC wykorzystywana przy realizacji projektów budowlanych staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji.


Ustalone przez FIDIC warunki kontraktów mają w założeniu utrzymać równowagę między wymaganiami i interesami zamawiających i wykonawców. Równomiernie też dzielą między obie strony obowiązki i odpowiedzialność.

Praktyka często nie potwierdza takiego stanu rzeczy. Co stanowi w tym zakresie barierę? Dlaczego czasami, stosowanie polskiego prawa i tzw. „utarte” zwyczaje w relacjach z wymogami procedury FIDIC iskrzą i zgrzytają?Jak ten proces przeprowadzić w praktyce od momentu prekwalifikacji, poprzez stworzenie optymalnej umowy, jej zrealizowania i rozliczenia, jest wiodącym celem tego szkolenia.


Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia liniowego projektu infrastrukturalnego, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu potencjału instytucji zamawiającej.Jak przygotować projekt z bezwzględną precyzją?

Jak zweryfikować, czy mamy przygotowane, dobre i realne studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu wspomagającego proces decyzyjny?

Jak dobrać wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w realizacji tego typu przedsięwzięć?

Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przygotowywanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał itp?

Co wynika z przepisów prawa budowlanego i tzw. specustaw w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego?

Na bazie, jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji?


To tylko przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie.

 


Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu kontraktu FIDIC oraz przedstawiające, jak korzystać z poszczególnych klauzul w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach jego realizacji.


Uczestnicy: Kadra zarządzająca, opiekunowie projektów, służby finansowe, obsługa prawna


Tematyka i funkcje tego szkolenia zostały przygotowane, jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania budową, wykorzystywanych w działalności liniowych kontraktach infrastrukturalnych dla osób, które chcą opanować podstawy procedury FIDIC, w tym dla; gremiów kierowniczych i praktyków nadzorujących realizację ze strony zamawiającego. Na bazie wiodącego tematu, jakim jest procedura, FIDIC zostaną przedstawione metody i zasady zarządzania kontaktami oraz skuteczne techniki tworzenia organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i nadzorowania kontraktów. Dotyczy to relacji: Zamawiający – Inżynier – Wykonawca. Charakter szkolenia zostanie powiązany cyklem testów określających predyspozycje i preferencje uczestników w odniesieniu do poszczególnych podtematów.


Wprowadzenie

 1. krótka historia i cel procedur FIDIC,
 2. narodziny FIDIC i jego ewolucja.

Aktualne trendy w zakresie stosowania procedur budowlanych FIDIC.


Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC


Warunki Ogólne FIDIC - 20 Klauzul - od definicji do rozstrzygania sporów

 1. Omówienie i dokładna analiza poszczególnych Klauzul.
 2. „Czerwona książka”- studia przypadków
 3. „Żółta książka” – przykład pilotażu „zaprojektuj i wybuduj”
 4. „Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas – przykład stadion Wrocław
 5. Ćwiczenie w rozpoznawaniu klauzul


Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie

 1. Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety, Konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
 2. Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu
 3. Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
 4. Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC od momentu składania oferty, przygotowywania koncepcji zadania, poprzez realizację zadania do momentu odbioru inwestycji.


Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.

Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:

 1. Prawo budowlane – przykłady
 2. Prawo cywilne – studia przypadków– obszary szczególnej „wrażliwości”
 3. Prawo zamówień publicznych- przykłady
 4. Ustawa o finansach publicznych - przykłady
 5. Akty wykonawcze i wytyczne, – czyli „diabeł tkwi w szczegółach” - przykłady


FIDIC w projektach unijnych

 1. Zakres i reguły stosowania
 2. Standardy FIDIC w projektach unijnych
 3. Zakres i reguły stosowania - przykłady
 4. Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych.


Ćwiczenie: umowa dla Inżyniera Kontraktu Błędy, porażki – przyczyny i skutki

 1. Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
 2. Faza przygotowania projektu, Faza realizacji, i Faza rozliczania
 3. Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
 4. Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania


Zmiany w kontrakcie FIDIC a prawo zamówień publicznych

 1. Procedura zmian w fazie realizacji projektu – relacje;
 2. FIDIC - PZP
 3. Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami – szczegółowe omówienie podstaw prawnych i metodyki postępowania
 4. Jak powinien się przygotować zamawiający podejmując negocjacje w sprawie zmian, ze stronami Kontraktu z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie)?
 5. Omówienie przykładów wykorzystania FIDIC w celu realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych i wynikających z nich wniosków praktycznych.


Końcowy test utrwalający wiedzę


Podsumowanie szkolenia.

Sesja informacji zwrotnej.

 


Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.


W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia.


Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.


 1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania liniowymi projektami infrastrukturalnymi.
 2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
 3.  Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przedinwestycyjnej, zmian w fazie realizacyjnej oraz form i trybu rozliczeń końcowych.


Uczestnicy szkolenia otrzymają obszerny (ponad 120 stron) Skrypt- podręcznik, zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów stosowania procedury FIDIC, będący pomocą w praktycznym przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu umów o roboty budowlane.

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia