Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
Cena netto 2499.00 zł

Opis

Zdobądź wiedzę i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zakładowej Kontroli Produkcji!


Poznaj wymagania unijnego i krajowego prawa budowlanego.


Uzyskaj kompetencje w zakresie przygotowania programu auditów wewnętrznych zakładowej kontroli produkcji ZKP oraz opracowania dokumentacji ZKP.


Dowiedz się, jak skutecznie wdrożyć i utrzymać ZKP w Twojej organizacji.


Zarezerwuj miejsce na szkoleniu już dziś!

 1. Zrozumienie wymagań prawa UE i krajowego
 2. Zrozumienie normalizacji zharmonizowanej oraz krajowej
 3. Umiejętność opracowania dokumentacji zakładowej kontroli produkcji ZKP
 4. Umiejętność opracowania programu auditów wewnętrznych ZKP
 5. Nabycie wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie wdrażania i utrzymania ZKP w organizacj

Uczestnikami szkolenia są kandydaci na pełnomocnika i/ lub kierownika ds. zakładowej kontroli produkcji lub osoby pełniące funkcje pełnomocników ds. SZJ lub innych systemów zarządzania


Dzień 1


 1. Zapoznanie się


 1. Omówienie wymagań prawa unijnego:
 2. Omówienie wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG
 3. Omówienie aktów delegowanych KUE nr157/2014 i 568/2014 i 574/2014 do rozporządzenia CPR nr 305/2011

 

 1. Omówienie wymagań prawa krajowego:
 2. Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92, poz. 881
 3. Rozporządzenia MI – akty wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych
 4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016 poz. 1966)

 

 1. Pozostałe prawo
 2. Ustawa Prawo budowlane
 3. Ustawa o normalizacji
 4. Ustawa o ocenie zgodności

 

 1. Runda pytań i odpowiedziDzień 2

 

 1. Omówienie wymagań normalizacyjnych (normy zharmonizowane – specjalne normy, omówienie układu norm zharmonizowanych, załączników tych norm, jak czytać normę, gdzie co znaleźć w normie) oraz dokumentacji i zapisów systemu oceny zgodności ZKP.

 

 1. Omówienie wymagań dla poszczególnych systemów weryfikacji i oceny stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

 

 1. Omówienie etapów wdrażania, certyfikacji i utrzymania ZKP.

 

 1. Runda pytań i odpowiedziDzień 3

 

 1. Opracowanie dokumentów:

- Zarządzenie powołujące pełnomocnika ds. ZKP,

- księga ZKP,

- proces,

- plany kontroli i badań,

- procedury,

- instrukcje,

- formularze,

- deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie CE,

- krajowe deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie B,

- jednostkowe oświadczenia o wyrobach budowlanych produkowanych w nieseryjnym procesie produkcji,

- deklaracje zgodności dostawcy wg ISO/IEC 17050-1,-2.

 

 1. Egzamin w formie testu

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie wiedział jak przedsiębiorstwo powinno wprowadzać wyrób budowlany na rynek UE i krajowy zgodnie z prawem, systemem oceny stałości i zgodności właściwości użytkowych opracowanym wg wymagań normy zharmonizowanej lub europejskiej aprobaty/oceny technicznej (EOT – oznaczenie CE) lub wg normy krajowej lub krajowej aprobaty/oceny technicznej (KOT – krajowy znak budowlany B).

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia nabędzie:

- umiejętność opracowania, wdrożenia i utrzymania zakładowej kontroli produkcji ZKP;

- umiejętność tworzenia programów auditów (kontroli) wewnętrznych ZKP na dany rok kalendarzowy.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie potrafił wdrożyć i utrzymać w firmie zakładową kontrolę produkcji wyrobów budowlanych ZKP.

Certyfikat „Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji” wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska na podstawie listy obecności oraz zaliczonego testu

Zarejestruj się

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie.
- Michał
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać.
- Krystyna

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia