Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Szkolenie dla auditorów Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Cena netto 2499.00 zł
Cena brutto 3073.77 zł

Opis

Zdobądź wiedzę i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji Auditora Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001!


Zdobądź pełen zakres wiedzy w zakresie norm:

 1. ISO 9001:2015 - System Zarządzania Jakością,
 2. ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego oraz
 3. ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP).


Uzyskaj kompetencje w zakresie prowadzenia i dokumentowania wyników audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001!


Do udziału w szkoleniu konieczna jest znajomość wymagań norm, a w czasie samego szkolenia dostęp do treści wymagań.


Zapisz się na szkolenie już dziś!

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał i rozumiał definicje, cele i kryteria auditu wewnętrznego,
 2. znał i rozumiał wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001na potrzeby auditowania wewnętrznego.
 3. znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 podczas auditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. Uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.

Auditorzy i kandydaci na auditorów zintegrowanych systemów zarzadzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy

Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań norm, a w czasie szkolenia dostęp do ich treści.

dzień godzina metoda szkolenia temat
Dzień 1 09:00-12:30 Dyskusja moderowana

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wykład /Praca w grupach

Wprowadzenie

System zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Wykład /ćwiczenia w grupach

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001– podstawowe zasady

Ćwiczenie: Test z wymagań normISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

12:30-13.15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład /Dyskusja moderowana

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001na potrzeby audytowania wewnętrznego

Dzień 2 09:00-12:30 Wykład /Dyskusja moderowana

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 na potrzeby audytowania wewnętrznego

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Wykład /ćwiczenia w grupach

Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

 • definicje auditu,
 • fazy auditu,
 • cele auditu,
 • wyniki auditu,
 • podejście procesowe do auditu – audit procesu,
 • puditowanie ryzyk w procesie.

Ćwiczenie: Kwalifikacja spostrzeżeń.

Wykład /ćwiczenia w grupach

Omówienie procedury auditu wewnętrznego

 • planowanie auditu,
 • przygotowanie się do auditu,
 • prowadzenie auditu,
 • tworzenie zapisów z auditu,
 • przygotowanie raportu z auditu.

Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

Ćwiczenie: Działania korygujące

Dzień 3 09:00-12:30 Praca w grupach

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego:

 • wyznaczenie zespołów auditorskich,
 • określenie zakresów i celów auditów,
 • zapoznanie się z dokumentacją,
 • przygotowanie planu auditu.
Praca w grupach

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego:

 • przygotowanie listy zagadnień do auditu.
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Praca w grupach

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

Praca w grupach

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 2 grupa

Opracowanie wyników auditów i prezentacja

Test

Sprawdzian wiedzy

Dyskusja moderowana /Ankiety

Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

 1. Dzień 1

  1. 09:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

   2. Wykład /Praca w grupach temat:

    Wprowadzenie

    System zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

   3. Wykład /ćwiczenia w grupach temat:

    Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001– podstawowe zasady

    Ćwiczenie: Test z wymagań normISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  2. 12:30-13.15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład /Dyskusja moderowana temat:

    Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001na potrzeby audytowania wewnętrznego

 2. Dzień 2

  1. 09:00-12:30

   1. Wykład /Dyskusja moderowana temat:

    Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 na potrzeby audytowania wewnętrznego

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Wykład /ćwiczenia w grupach temat:

    Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

    • definicje auditu,
    • fazy auditu,
    • cele auditu,
    • wyniki auditu,
    • podejście procesowe do auditu – audit procesu,
    • puditowanie ryzyk w procesie.

    Ćwiczenie: Kwalifikacja spostrzeżeń.

   2. Wykład /ćwiczenia w grupach temat:

    Omówienie procedury auditu wewnętrznego

    • planowanie auditu,
    • przygotowanie się do auditu,
    • prowadzenie auditu,
    • tworzenie zapisów z auditu,
    • przygotowanie raportu z auditu.

    Omówienie przykładu dokumentacji auditowej

    Ćwiczenie: Działania korygujące

 3. Dzień 3

  1. 09:00-12:30

   1. Praca w grupach temat:

    Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego:

    • wyznaczenie zespołów auditorskich,
    • określenie zakresów i celów auditów,
    • zapoznanie się z dokumentacją,
    • przygotowanie planu auditu.
   2. Praca w grupach temat:

    Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego:

    • przygotowanie listy zagadnień do auditu.
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Praca w grupach temat:

    Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

   2. Praca w grupach temat:

    Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 2 grupa

    Opracowanie wyników auditów i prezentacja

   3. Test temat:

    Sprawdzian wiedzy

   4. Dyskusja moderowana /Ankiety temat:

    Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. Uczestnik będzie znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. Uczestnik będzie znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. Uczestnik będzie znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 podczasauditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 2. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska: „Auditor Wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”.

Certyfikat zostanie wystawiony po zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu testu. Jeśli uczestnik nie zaliczy ćwiczeń albo/i nie zda testu wówczas otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Jest możliwość dokonania poprawkowego egzaminu.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Wymagania sprzętowe:

Udział w szkoleniu możliwy jest za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.

Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.

Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.

Przed szkoleniem proszę zweryfikować czy mają Państwo dostęp do aplikacji Zoom lub Teams oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.

W przypadku szkoleń zakończonych egzaminem online każdy z uczestników wypełnia test na osobnym komputerze.

Zarejestruj się

Opinie

Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły