Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 - szkolenie stacjonarne

Cena netto 2999.00 zł
Cena brutto 3688.77 zł

Opis

Zdobądź wiedzę i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji Auditora Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001!


Zdobądź pełen zakres wiedzy w zakresie norm: ISO 9001:2015 - System Zarządzania Jakością, ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego oraz ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP). Uzyskaj kompetencje w zakresie prowadzenia i dokumentowania wyników audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001!


Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań norm, a w czasie szkolenia dostęp do ich treści.


Zapisz się na szkolenie już dziś!

Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał i rozumiał definicje, cele i kryteria auditu wewnętrznego,
 2. znał i rozumiał wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001na potrzeby auditowania wewnętrznego.
 3. znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 podczas auditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. będzie umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. Uczestnik będzie umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

 1. potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia nowych wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 2. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 4. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.


Auditorzy i kandydaci na auditorów zintegrowanych systemów zarzadzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy

Do udziału w szkoleniu zalecana jest znajomość wymagań norm, a w czasie szkolenia dostęp do ich treści.

Dzień 1


09:00-12:30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Wprowadzenie

System zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001         

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001– podstawowe zasady

Ćwiczenie: Test z wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001


12:30-13.15        

Przerwa obiadowa

               

13:15-16:00

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 na potrzeby audytowania wewnętrznegoDzień 2


09:00-12:30

Interpretacja wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 na potrzeby audytowania wewnętrznego


12:30-13:15

Przerwa obiadowa

               

13:15-16:00

Omówienie metodyki auditu wewnętrznego

 1. definicje auditu,
 2. fazy auditu,
 3. cele auditu,
 4. wyniki auditu,
 5. podejście procesowe do auditu – audit procesu,
 6. auditowanie ryzyk w procesie.


Ćwiczenie: Kwalifikacja spostrzeżeń.


Omówienie procedury auditu wewnętrznego

 1. planowanie auditu,
 2. przygotowanie się do auditu,
 3. prowadzenie auditu,
 4. tworzenie zapisów z auditu,
 5. przygotowanie raportu z auditu.

Omówienie przykładu dokumentacji auditowej


Ćwiczenie: Działania korygująceDzień 3


09:00-12:30

Przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego:


 1. wyznaczenie zespołów auditorskich,
 2. określenie zakresów i celów auditów,
 3. zapoznanie się z dokumentacją,
 4. przygotowanie planu auditu.
 5. przygotowanie listy zagadnień do auditu


12:30-13:15

Przerwa obiadowa

               

13:15-16:00

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 1 grupa

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego - 2 grupa


Opracowanie wyników auditów i prezentacja


Test       

Sprawdzian wiedzy


Podsumowanie i zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. znał i rozumiał wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 na potrzeby auditu wewnętrznego,
 2. Uczestnik będzie znał i rozumiał definicje, cel i kryteria auditu wewnętrznego,
 3. Uczestnik będzie znał i rozumiał metodę przeprowadzania auditu wewnętrznego i zasady rzetelności,
 4. Uczestnik będzie znał i rozumiał zasady raportowania i dokumentowania auditu wewnętrznego.

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. umiał zinterpretować i zastosować wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 podczasauditu wewnętrznego,
 2. umiał przygotować się do auditu wewnętrznego,
 3. umiał sporządzić plan auditu i listę pytań do auditowanych,
 4. umiał przeprowadzić audit zgodnie z metodyką i zgromadzić obiektywne dowody auditowe,
 5. umiał sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do wymagań normy,
 6. umiał na podstawie zebranych dowodów auditowych sformułować wyniki oceny, odpowiednio je zakwalifikować i odnieść do celu i kryteriów auditu wewnętrznego,
 7. umiał sformułować potencjały do doskonalenia,
 8. umiał sporządzić raport z auditu i dokumentację auditową.

 

Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 1. potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 2. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 3. potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i usług.


Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska: „Auditor Wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”.

Certyfikat zostanie wystawiony po zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu testu. Jeśli uczestnik nie zaliczy ćwiczeń albo/i nie zda testu wówczas otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Jest możliwość dokonania poprawkowego egzaminu.

Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Bardzo ciekawy styl prowadzenia przez wykładowcę. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :) [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły