Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Audytor Wiodący ISO 27001
Cena netto 3849.00 zł

Opis

Uzyskaj wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji audytora wiodącego zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017 i ISO 27001:2022


Poznaj zasady obowiązujące w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001.


Dowiedz się, jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami procedury oraz norm serii ISO 27000.


Do udziału w szkoleniu wymagana jest dobra znajomość wymagań normy ISO 27001 oraz doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych.


Zapisz się na szkolenie już dziś i uzyskaj zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Cele szkolenia:

 1. Nabycie kompetencji zgodnych z normą ISO 27001 umożliwiających przeprowadzania audytów pierwszej, drugiej i trzeciej strony w roli audytora wiodącego.

Cele szkolenia w zakresie wiedzy:

 1. Nauczenie zasad obowiązujących w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001.

Cele szkolenia w zakresie umiejętności:

 1. Nauczenie uczestnika szkolenia jak przeprowadzić audyt efektywnie i zgodnie z wymaganiami ISO 19011 oraz norm serii ISO 27000 w tym ISO 27006.

Cele szkolenia w zakresie kompetencji społecznych:

 1. Pokazanie korzyści z audytu dla audytowanej organizacji oraz dla osoby przeprowadzającej audyt – motywacja własna audytora.
 2. Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytora wiodącego wraz z oceną i potwierdzeniem kompetencji.


 1. Osoby zainteresowane prowadzeniem audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w szczególności pod kątem audytów cyberbezpieczeństwa.
 2. Osoby znające wymagania normy ISO 27001 oraz posiadające doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych.
 3. Uczestnikom szkolenia przyda się również znajomość systemów informatycznych.


Agenda szkolenia:

09:00 – 10:30 – Zajęcia

10:30 – 10:45 – Przerwa

10:45 – 13:00 – Zajęcia

13:00 – 13:45 – Przerwa

13:45 – 15:00 – Zajęcia

15:00 – 15:15 – Przerwa

15:15 – 17:00 – Zajęcia

Ostatni dzień szkolenia odbywa się w godzinach 09:00 – 13:00


Moduł 1           

Rozpoczęcie szkolenia: zapoznanie się prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań, prezentacja celów i programu

Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji?

Znaczenie i cel wdrażania SZBI

Korzyści z wdrożenia SZBI

Struktura, hierarchia i wzajemne powiązania pomiędzy dokumentami specyficznymi dla SZBI

Wymagania prawne i regulacyjne istotne dla bezpieczeństwa informacji

Terminologia

Rodzina normy serii ISO 27000

Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2017:

 1. Kontekst organizacji,
 2. Przywództwo,
 3. Planowanie w tym szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji i zarządzanie ryzykiem
 4. Wsparcie,
 5. Działania operacyjne,
 6. Ocena wyników,
 7. Doskonalenie


Moduł 2           

Analiza celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń ujętych w załączniku A do normy:

 1. Zabezpieczenia organizacyjne
 2. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich


Moduł 3           

Analiza celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń ujętych w załączniku A do normy:

 1. Zabezpieczenia fizyczne
 2. Zabezpieczenia technologiczne


Moduł 4           

Metodyka audytu:

 1. Cele, założenia i podstawowe pojęcia audytu (wg ISO 19011 i ISO/IEC 17021, ISO/IEC 27006 i ISO/IEC 27007)
 2. Omówienie metodyki audytu i wyjaśnienie roli jej poszczególnych etapów
 3. Planowanie audytu: prezentacja i omówienie technik planowania audytów
 4. Przygotowanie się do audytu. Analiza dokumentacji klienta
 5. Przeprowadzanie audytu. Omówienie technik.
 6. Rozpoznawanie niezgodności: ćwiczenia oparte na faktycznych i fikcyjnych sytuacjach z przedsiębiorstw i urzędów
 7. Raportowanie wyników audytu. Opracowanie dokumentacji poaudytowej


Moduł 5           

Przeprowadzanie audytów

 1. Planowanie audytów ćwiczeniowych
 2. Przygotowanie się do audytów
 3. Opracowanie planu audytu, sporządzenie listy pytań kontrolnych, analiza dokumentacji


Moduł 6           

Egzamin wewnętrzny w formie testu

Ogłoszenie i omówienie wyników


Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Metody szkolenia:

 1. Moderowana dyskusja
 2. Wykłady
 3. Case study
 4. Ćwiczenia
 5. Praca własna
 6. Konsultacje
 7. Testy
 8. Ankiety
 9. Egzamin wewnętrzny

Efekty szkolenia w zakresie nabytej wiedzy:

 1. Uczestnik będzie znał normę ISO 27001 na potrzeby audytu strony trzeciej a także drugiej i pierwszej. 
 2. Uczestnik będzie potrafił przygotować plan audytu w oparciu o dokumentację SZBI i określone punkty normy ISO 27001.
 3. Uczestnik będzie potrafił przygotować listę pytań do audytowanych zgodnie z planem.

Efekty szkolenia w zakresie uzyskanych umiejętności:

 1. Uczestnik będzie potrafił przeprowadzać audyt zgodnie z procedurą i przygotowywanym planem.
 2. Uczestnik będzie potrafił sformułować i zapisać prawidłowo: niezgodność, uwagę i szanse na doskonalenie (potencjał do doskonalenia).
 3. Uczestnik będzie potrafił prawidłowo zakwalifikować niezgodność do punktu normy ISO 27001.
 4. Uczestnik będzie potrafił sporządzić kompletny i użyteczny raport z audytu.
 5. ·Uczestnik będzie potrafił ocenić prawidłowość proponowanych przez audytowanych działań korekcyjnych i korygujących

Efekty szkolenia w zakresie uzyskanych kompetencji społecznych:

 1. Uczestnik będzie potrafił uzasadnić wynik audytu odpowiednim dowodem.
 2. Uczestnik będzie potrafił przeprowadzić ocenę skuteczności działania SZBI i taką ocenę udokumentować.


Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001:2017,

ISO 27001:2022 wystawione przez spółkę DEKRA Polska Sp. z o. o.


Po zakończeniu szkolenia, oraz pod warunkiem spełnienia wymagań dla kandydatów ubiegających się o certyfikat Audytora Wiodącego, uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikacyjną DEKRA Certification Sp. z o.o. przedstawiając otrzymane po szkoleniu ww. zaświadczenie.

Wymagania dla osób przystępujących do egzaminu kompetencji na audytora wiodącego ISO 27001 przeprowadzonego przez jednostkę certyfikacyjną DEKRA Certification Sp. z o.o.:

 1. posiada co najmniej średnie wykształcenie w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe oraz
 2. co najmniej 2 lata pracował w wymiarze pełnego etatu, w tym wykonując zadania związane z technologiami informacyjnymi oraz
 3. co najmniej w wymiarze 10 osobodni pełnił lub wykonywał funkcje związane z ochroną danych (audytor, konsultant, specjalista, trener lub podobne) oraz
 4. z sukcesem ukończył pięciodniowe (40 godz.) szkolenie, którego zakres obejmował audyty SZBI i zarządzanie audytem lub ukończone studia podyplomowe w obszarze bezpieczeństwa informacji.
 5. posiada wiedzę o: systemach przetwarzania danych, zarządzaniu ryzykiem i ocenie w IT, systemach bezpieczeństwa informacji; znajomość wymagań prawnych.


Akredytowany egzamin zakończony uzyskaniem certyfikatu jest to odrębna usługa realizowana przez drugą spółkę DEKRA Certification Sp. z o. o.

Egzaminy odbywają się w innych terminach i nie są wliczone w cenę szkolenia.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat wymagań dla kandydatów, terminów oraz kosztów egzaminu oraz certyfikatu.

Poniżej znajdą Państwo link do strony internetowej Spółki DEKRA Certification Sp. z o. o. .

https://www.dekra-certification.com.pl/certyfikacja-audytorow-wiodacych-iso-27001.html


Cena zawiera:

 1. zaświadczenie w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Cena nie zawiera:

 1. egzaminu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikacyjną DEKRA Certification Sp. z o.o. oraz certyfikatu.


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. Prowadzący dostosowywał ilość i długość przerw, komunikacja była sprawna, nie było problemów technicznych.
- Andrzej
Dekra
Jakość zajęć nie pozwoliła na wprowadzenie systemów naprawczych :)
- Dominika

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły