Compliance Officer

Cena netto 3449.00 zł

Opis

Chcesz uzyskać certyfikat Oficera Compliance?


Weź udział wa 3-dniowym szkoleniu, z elementami warsztatów w formie case studies (studia przypadku).


Szkolenie kończy się egzaminem. Każdy z uczestników po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat Compliance Officer.


Zapisz się już dziś!

Przygotowanie do pełnienia obowiązków Oficera Compliance (Compliance Officer).


Szkolenie zostało przygotowane na podstawie najlepszych praktyk szkoleniowych, przepisów prawnych i praktyk z zakresu compliance.


Koncepcja szkolenia nawiązuje do normy ISO 37301:2021 compliance management systems oraz normy ISO 37001 anti-bribery management systems, a także przygotowywanej normy ISO 37002 whistleblowing management system.


Szkolenie przygotowuje do pracy w roli Compliance Officer, uwzględnia wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Kandydaci na Compliance Officer w organizacjach gospodarczych.


Szkolenie skierowane jest do:

 1. członków zarządu,
 2. dyrektorów Działów ds. Compliance,
 3. pracowników Działów ds. Compliance,
 4. pracowników Działów ds. Zapobiegania praniu pieniędzy,
 5. managerów ds. zarządzanie ryzykiem,
 6. specjalistów Działów Ryzyka,
 7. specjalistów z Działów Prawnych,
 8. specjalistów z Działów Audytu,
 9. specjalistów z Działów Kontroli Wewnętrznej,
 10. specjalistów z Działów Finansów,
 11. specjalistów z Działów Relacji z Inwestorami,
 12. specjalistów z Działów Rozwoju Biznesu,
 13. specjalistów z Działów Bezpieczeństwa i Ochrony Danych,
 14. inspektor ds. ochrony danych osobowych,
 15. prawników,
 16. doradców,
 17. osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance.

 


dzień godzina metoda szkolenia temat
 Dzień I 9:00-12:30 Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Certyfikacja compliance

Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Regulacje prawne compliance w organizacji i ich hierarchia:

 • Regulacje unijne (m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku)
 • Regulacje międzynarodowe (m.in. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), American Anti-Corruption Act)
 • Regulacje krajowe, m.in. ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Kodeksy branżowe jako źródło obowiązków z zakresu compliance,
 • Praktyki globalne z zakresu compliance
Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – porównanie przepisów obowiązujących i kierunku zmian

(ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary)

 • Kogo dotyczy, zakres obowiązywania,
 • Obowiązki, sankcje
 • Elementy istotne z punku widzenia odpowiedzialności w organizacji podmiotu zbiorowego
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Obowiązki w zakresie zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z późn. zm.)

 • Istota prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – ryzyka zgodności
 • Obowiązki instytucji obowiązanych

Ocena ryzyka

 • Środki bezpieczeństwa finansowego
 • Obowiązki związane z gromadzeniem i przekazywaniem informacji
 • Wdrożenie działań organizacyjnych
 • Zakres procedur: instytucji obowiązanej i wewnętrznego anonimowego zgłaszania
 • Zakres odpowiedzialności instytucji obowiązanej oraz wskazanych osób

Procedury na wypadek nagłej kontroli organów państwa (działań organów ścigania)

 • Podstawowe czynności organów państwa i ich różnice
 • Zakres przygotowania

Elementy procedur

Posumowanie pierwszego dnia szkolenia

Dzień II 9:00-12:30 Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

Compliance w organizacji:

 • Definicje i zasady compliance
 • Etyka biznesu i ład korporacyjny
 • Miejsce i znaczenie compliance w organizacji
 • Funkcje compliance
 • Niezależność funkcji compliance
 • System zarządzania zgodnością
 • Struktura compliance i trzy linie obrony - współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym
 • Kompetencje i umiejętności w compliance - wymóg szkolenia pracowników
 • Zapewnienie szkoleń dla pracowników
 • Utrzymanie compliance w organizacji – system zarządzania ISO 37301:2021
 • Różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego

Rola Compliance Officera:

 • Miejsce i znaczenie Compliance Officer w organizacji
 • Zakres odpowiedzialności Compliance Officera
 • Zestawienie czynności Compliance Officera
 • Przegląd polityki i wewnętrznych
 • Opracowywanie programów zgodności w zależności od branży i rodzaju działalności
 • Rozpoznanie ryzyk compliance
 • Dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa systemu zarządzania compliance

Zapewnienie skuteczności działania systemu zarządzania compliance i jego ciągła optymalizacja

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Metodologia pracy Compliance Officera:

 • Sytuacje konfliktowe i strategie ich rozwiązań
 • Postępowanie w kwestiach wrażliwych
 • Psychologia w pracy Compliance Officera
 • Etyka i postępowanie *Współpraca z organami nadzorczymi

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności – wdrożenie i egzekwowanie:

 • Polityki i Procedury wewnętrzne
 • Program Działu Compliance
 • Kodeksy etyczne
 • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka compliance
 • Działania prewencyjne funkcji compliance
 • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
 • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
 • Mapa naruszeń i plany naprawcze
 • Mapa procesów
 • Mapowanie regulacji
 • Mapowanie struktury firmy
 • System zarządzania zgodnością (compliance management systems) w oparciu o normę ISO 37301:2021

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 Dzień III 9:00-12:30 Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Przypomnienie drugiego dnia szkolenia

Procedury due dilligence - zasady weryfikacji dostawcy,

 • Zasady wiarygodności kontrahenta
 • Elementy instrukcji weryfikacji
 • Źródła informacji – weryfikacja informacji na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych – ocena źródeł, kryteria
 • Obszar weryfikacji i red flags
 • Whistleblowing w organizacji - rola Compliance Officera

Regulacje branżowe dotyczące sygnalistów

 • Założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 • Dobre praktyki w zakresie tworzenia i utrzymania systemu zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości w organizacji
 • Zasady tworzenia systemu zgłaszania nieprawidłowości w oparciu o normę ISO 37002 whistleblowing management system (wprowadzenie)

Rola Compliance Officera w systemie whistleblowing

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia / Egzamin

System zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji:

 • Budowanie i udoskonalanie wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem korupcji takie jak norma ISO 37001:2016 anti-bribery management system.
 • Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów
 • Identyfikacja ryzyka korupcyjnego w działalności
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji. Audyt prawidłowego funkcjonowania systemu antykorupcyjnego
 • Zasady etyczne, zasady przeciwdziałania i zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów

Konsultacje dotyczące programu

Egzamin

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1.  Dzień I

  1. 9:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

    Certyfikacja compliance

   2. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Regulacje prawne compliance w organizacji i ich hierarchia:

    • Regulacje unijne (m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku)
    • Regulacje międzynarodowe (m.in. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), American Anti-Corruption Act)
    • Regulacje krajowe, m.in. ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
    • Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
    • Kodeksy branżowe jako źródło obowiązków z zakresu compliance,
    • Praktyki globalne z zakresu compliance
   3. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – porównanie przepisów obowiązujących i kierunku zmian

    (ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary)

    • Kogo dotyczy, zakres obowiązywania,
    • Obowiązki, sankcje
    • Elementy istotne z punku widzenia odpowiedzialności w organizacji podmiotu zbiorowego
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Obowiązki w zakresie zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z późn. zm.)

    • Istota prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – ryzyka zgodności
    • Obowiązki instytucji obowiązanych

    Ocena ryzyka

    • Środki bezpieczeństwa finansowego
    • Obowiązki związane z gromadzeniem i przekazywaniem informacji
    • Wdrożenie działań organizacyjnych
    • Zakres procedur: instytucji obowiązanej i wewnętrznego anonimowego zgłaszania
    • Zakres odpowiedzialności instytucji obowiązanej oraz wskazanych osób

    Procedury na wypadek nagłej kontroli organów państwa (działań organów ścigania)

    • Podstawowe czynności organów państwa i ich różnice
    • Zakres przygotowania

    Elementy procedur

    Posumowanie pierwszego dnia szkolenia

 2. Dzień II

  1. 9:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

    Compliance w organizacji:

    • Definicje i zasady compliance
    • Etyka biznesu i ład korporacyjny
    • Miejsce i znaczenie compliance w organizacji
    • Funkcje compliance
    • Niezależność funkcji compliance
    • System zarządzania zgodnością
    • Struktura compliance i trzy linie obrony - współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym
    • Kompetencje i umiejętności w compliance - wymóg szkolenia pracowników
    • Zapewnienie szkoleń dla pracowników
    • Utrzymanie compliance w organizacji – system zarządzania ISO 37301:2021
    • Różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego

    Rola Compliance Officera:

    • Miejsce i znaczenie Compliance Officer w organizacji
    • Zakres odpowiedzialności Compliance Officera
    • Zestawienie czynności Compliance Officera
    • Przegląd polityki i wewnętrznych
    • Opracowywanie programów zgodności w zależności od branży i rodzaju działalności
    • Rozpoznanie ryzyk compliance
    • Dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa systemu zarządzania compliance

    Zapewnienie skuteczności działania systemu zarządzania compliance i jego ciągła optymalizacja

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Metodologia pracy Compliance Officera:

    • Sytuacje konfliktowe i strategie ich rozwiązań
    • Postępowanie w kwestiach wrażliwych
    • Psychologia w pracy Compliance Officera
    • Etyka i postępowanie *Współpraca z organami nadzorczymi

    Zarządzanie ryzykiem braku zgodności – wdrożenie i egzekwowanie:

    • Polityki i Procedury wewnętrzne
    • Program Działu Compliance
    • Kodeksy etyczne
    • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka compliance
    • Działania prewencyjne funkcji compliance
    • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
    • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
    • Mapa naruszeń i plany naprawcze
    • Mapa procesów
    • Mapowanie regulacji
    • Mapowanie struktury firmy
    • System zarządzania zgodnością (compliance management systems) w oparciu o normę ISO 37301:2021

    Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 3.  Dzień III

  1. 9:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Przypomnienie drugiego dnia szkolenia

    Procedury due dilligence - zasady weryfikacji dostawcy,

    • Zasady wiarygodności kontrahenta
    • Elementy instrukcji weryfikacji
    • Źródła informacji – weryfikacja informacji na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych – ocena źródeł, kryteria
    • Obszar weryfikacji i red flags
    • Whistleblowing w organizacji - rola Compliance Officera

    Regulacje branżowe dotyczące sygnalistów

    • Założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
    • Dobre praktyki w zakresie tworzenia i utrzymania systemu zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości w organizacji
    • Zasady tworzenia systemu zgłaszania nieprawidłowości w oparciu o normę ISO 37002 whistleblowing management system (wprowadzenie)

    Rola Compliance Officera w systemie whistleblowing

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia / Egzamin temat:

    System zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji:

    • Budowanie i udoskonalanie wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem korupcji takie jak norma ISO 37001:2016 anti-bribery management system.
    • Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów
    • Identyfikacja ryzyka korupcyjnego w działalności
    • Zarządzanie ryzykiem korupcji. Audyt prawidłowego funkcjonowania systemu antykorupcyjnego
    • Zasady etyczne, zasady przeciwdziałania i zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów

    Konsultacje dotyczące programu

    Egzamin

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie ze względu na ew. zmiany warunków certyfikacji osób oraz w celu dopasowania programu do bieżących potrzeb uczestników.

Szkolenie prowadzi trener - ekspert w zakresie:

 1. ekspert rozwiązań compliance,
 2. specjalista w zakresie analiz i baz danych,
 3. koordynator projektowania i wdrażania systemów prewencyjnych.

 


Przez ponad 25 lat ekspert DEKRA był związany z organami ścigania. Od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i całego systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji oraz prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”.


Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.


Zakres prowadzonych przez niego szkoleń dotyczy etyki biznesu, konfliktu interesu, procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji i nadużyć oraz naruszeń przepisów i regulacji wewnętrznych. Prowadził szkolenia w wielu firmach z zakresu m.in. zagadnień przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności zarządu za czyny popełniane przez pracowników oraz uprawnień organów ściągania.


Szkoli i doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Posiada doświadczanie w zakresie tworzenia procedur i polityk antykorupcyjnych oraz ich audytów. Zajmuje się wdrażaniem dedykowanych systemów IT do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (whistleblowers). Szkoli pracowników i przygotowuje odpowiednie w tym zakresie procedury. Prowadzi i doradza w zakresie audytów śledczych pod kątem ryzyk korupcyjnych i oceny informacji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 1.  zna i rozumie istotne pojęcia i definicje w obszarze compliance,
 2.  zna i rozumie obowiązki i zadania Compliance Officer,
 3.  potrafi samodzielnie pełnić funkcję Compliance Officer,
 4.  zna pole współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji,
 5.  potrafi samodzielnie opracować polityki, procedury wewnętrzne compliance,
 6.  potrafi samodzielnie zaprojektować wybrane elementy systemu zarządzania ryzykiem compliance,
 7.  potrafi wdrożyć rozpoznawanie ryzyka compliance,
 8.  potrafi zachęcać pracowników i właścicieli do przestrzegania zasad compliance w organizacji,
 9.  potrafi przygotować organizację do auditu oraz przygotować i ocenić zagrożenia compliance,
 10.  zna zasady etyczne, zasady przeciwdziałania i zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów,
 11.  ma świadomość, jak można doskonalić system zarządzania zgodnością w firmie.


Uczestnik szkolenia otrzyma, po zdaniu testu, certyfikat Compliance Officer wystawiony przez spółkę DEKRA Polska.

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10.
- Tomasz
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać.
- Krystyna

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły