Compliance Officer

Cena netto 3449.00 zł
Cena brutto 4242.27 zł

Opis

Chcesz uzyskać certyfikat Oficera Compliance?


Weź udział wa 3-dniowym szkoleniu, z elementami warsztatów w formie case studies (studia przypadku).


Szkolenie kończy się egzaminem. Każdy z uczestników po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat Compliance Officer.


Zapisz się już dziś!

Przygotowanie do pełnienia obowiązków Oficera Compliance (Compliance Officer).


Szkolenie zostało przygotowane na podstawie najlepszych praktyk szkoleniowych, przepisów prawnych i praktyk z zakresu compliance.


Koncepcja szkolenia nawiązuje do normy ISO 37301:2021 compliance management systems oraz normy ISO 37001 anti-bribery management systems, a także przygotowywanej normy ISO 37002 whistleblowing management system.


Szkolenie przygotowuje do pracy w roli Compliance Officer, uwzględnia wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Kandydaci na Compliance Officer w organizacjach gospodarczych.


Szkolenie skierowane jest do:

 1. członków zarządu,
 2. dyrektorów Działów ds. Compliance,
 3. pracowników Działów ds. Compliance,
 4. pracowników Działów ds. Zapobiegania praniu pieniędzy,
 5. managerów ds. zarządzanie ryzykiem,
 6. specjalistów Działów Ryzyka,
 7. specjalistów z Działów Prawnych,
 8. specjalistów z Działów Audytu,
 9. specjalistów z Działów Kontroli Wewnętrznej,
 10. specjalistów z Działów Finansów,
 11. specjalistów z Działów Relacji z Inwestorami,
 12. specjalistów z Działów Rozwoju Biznesu,
 13. specjalistów z Działów Bezpieczeństwa i Ochrony Danych,
 14. inspektor ds. ochrony danych osobowych,
 15. prawników,
 16. doradców,
 17. osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance.

 


dzień godzina metoda szkolenia temat
 Dzień I 9:00-12:30 Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Certyfikacja compliance

Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Regulacje prawne compliance w organizacji i ich hierarchia:

 • Regulacje unijne (m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku)
 • Regulacje międzynarodowe (m.in. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), American Anti-Corruption Act)
 • Regulacje krajowe, m.in. ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Kodeksy branżowe jako źródło obowiązków z zakresu compliance,
 • Praktyki globalne z zakresu compliance
Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – porównanie przepisów obowiązujących i kierunku zmian

(ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary)

 • Kogo dotyczy, zakres obowiązywania,
 • Obowiązki, sankcje
 • Elementy istotne z punku widzenia odpowiedzialności w organizacji podmiotu zbiorowego
12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Obowiązki w zakresie zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z późn. zm.)

 • Istota prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – ryzyka zgodności
 • Obowiązki instytucji obowiązanych

Ocena ryzyka

 • Środki bezpieczeństwa finansowego
 • Obowiązki związane z gromadzeniem i przekazywaniem informacji
 • Wdrożenie działań organizacyjnych
 • Zakres procedur: instytucji obowiązanej i wewnętrznego anonimowego zgłaszania
 • Zakres odpowiedzialności instytucji obowiązanej oraz wskazanych osób

Procedury na wypadek nagłej kontroli organów państwa (działań organów ścigania)

 • Podstawowe czynności organów państwa i ich różnice
 • Zakres przygotowania

Elementy procedur

Posumowanie pierwszego dnia szkolenia

Dzień II 9:00-12:30 Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

Compliance w organizacji:

 • Definicje i zasady compliance
 • Etyka biznesu i ład korporacyjny
 • Miejsce i znaczenie compliance w organizacji
 • Funkcje compliance
 • Niezależność funkcji compliance
 • System zarządzania zgodnością
 • Struktura compliance i trzy linie obrony - współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym
 • Kompetencje i umiejętności w compliance - wymóg szkolenia pracowników
 • Zapewnienie szkoleń dla pracowników
 • Utrzymanie compliance w organizacji – system zarządzania ISO 37301:2021
 • Różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego

Rola Compliance Officera:

 • Miejsce i znaczenie Compliance Officer w organizacji
 • Zakres odpowiedzialności Compliance Officera
 • Zestawienie czynności Compliance Officera
 • Przegląd polityki i wewnętrznych
 • Opracowywanie programów zgodności w zależności od branży i rodzaju działalności
 • Rozpoznanie ryzyk compliance
 • Dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa systemu zarządzania compliance

Zapewnienie skuteczności działania systemu zarządzania compliance i jego ciągła optymalizacja

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Metodologia pracy Compliance Officera:

 • Sytuacje konfliktowe i strategie ich rozwiązań
 • Postępowanie w kwestiach wrażliwych
 • Psychologia w pracy Compliance Officera
 • Etyka i postępowanie *Współpraca z organami nadzorczymi

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności – wdrożenie i egzekwowanie:

 • Polityki i Procedury wewnętrzne
 • Program Działu Compliance
 • Kodeksy etyczne
 • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka compliance
 • Działania prewencyjne funkcji compliance
 • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
 • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
 • Mapa naruszeń i plany naprawcze
 • Mapa procesów
 • Mapowanie regulacji
 • Mapowanie struktury firmy
 • System zarządzania zgodnością (compliance management systems) w oparciu o normę ISO 37301:2021

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 Dzień III 9:00-12:30 Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia

Przypomnienie drugiego dnia szkolenia

Procedury due dilligence - zasady weryfikacji dostawcy,

 • Zasady wiarygodności kontrahenta
 • Elementy instrukcji weryfikacji
 • Źródła informacji – weryfikacja informacji na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych – ocena źródeł, kryteria
 • Obszar weryfikacji i red flags
 • Whistleblowing w organizacji - rola Compliance Officera

Regulacje branżowe dotyczące sygnalistów

 • Założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 • Dobre praktyki w zakresie tworzenia i utrzymania systemu zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości w organizacji
 • Zasady tworzenia systemu zgłaszania nieprawidłowości w oparciu o normę ISO 37002 whistleblowing management system (wprowadzenie)

Rola Compliance Officera w systemie whistleblowing

12:30-13:15 Przerwa obiadowa
13:15-16:00 Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia / Egzamin

System zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji:

 • Budowanie i udoskonalanie wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem korupcji takie jak norma ISO 37001:2016 anti-bribery management system.
 • Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów
 • Identyfikacja ryzyka korupcyjnego w działalności
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji. Audyt prawidłowego funkcjonowania systemu antykorupcyjnego
 • Zasady etyczne, zasady przeciwdziałania i zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów

Konsultacje dotyczące programu

Egzamin

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 1.  Dzień I

  1. 9:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

    Certyfikacja compliance

   2. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Regulacje prawne compliance w organizacji i ich hierarchia:

    • Regulacje unijne (m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku)
    • Regulacje międzynarodowe (m.in. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), American Anti-Corruption Act)
    • Regulacje krajowe, m.in. ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
    • Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
    • Kodeksy branżowe jako źródło obowiązków z zakresu compliance,
    • Praktyki globalne z zakresu compliance
   3. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – porównanie przepisów obowiązujących i kierunku zmian

    (ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary)

    • Kogo dotyczy, zakres obowiązywania,
    • Obowiązki, sankcje
    • Elementy istotne z punku widzenia odpowiedzialności w organizacji podmiotu zbiorowego
  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Obowiązki w zakresie zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z późn. zm.)

    • Istota prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – ryzyka zgodności
    • Obowiązki instytucji obowiązanych

    Ocena ryzyka

    • Środki bezpieczeństwa finansowego
    • Obowiązki związane z gromadzeniem i przekazywaniem informacji
    • Wdrożenie działań organizacyjnych
    • Zakres procedur: instytucji obowiązanej i wewnętrznego anonimowego zgłaszania
    • Zakres odpowiedzialności instytucji obowiązanej oraz wskazanych osób

    Procedury na wypadek nagłej kontroli organów państwa (działań organów ścigania)

    • Podstawowe czynności organów państwa i ich różnice
    • Zakres przygotowania

    Elementy procedur

    Posumowanie pierwszego dnia szkolenia

 2. Dzień II

  1. 9:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

    Compliance w organizacji:

    • Definicje i zasady compliance
    • Etyka biznesu i ład korporacyjny
    • Miejsce i znaczenie compliance w organizacji
    • Funkcje compliance
    • Niezależność funkcji compliance
    • System zarządzania zgodnością
    • Struktura compliance i trzy linie obrony - współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym
    • Kompetencje i umiejętności w compliance - wymóg szkolenia pracowników
    • Zapewnienie szkoleń dla pracowników
    • Utrzymanie compliance w organizacji – system zarządzania ISO 37301:2021
    • Różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego

    Rola Compliance Officera:

    • Miejsce i znaczenie Compliance Officer w organizacji
    • Zakres odpowiedzialności Compliance Officera
    • Zestawienie czynności Compliance Officera
    • Przegląd polityki i wewnętrznych
    • Opracowywanie programów zgodności w zależności od branży i rodzaju działalności
    • Rozpoznanie ryzyk compliance
    • Dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa systemu zarządzania compliance

    Zapewnienie skuteczności działania systemu zarządzania compliance i jego ciągła optymalizacja

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Metodologia pracy Compliance Officera:

    • Sytuacje konfliktowe i strategie ich rozwiązań
    • Postępowanie w kwestiach wrażliwych
    • Psychologia w pracy Compliance Officera
    • Etyka i postępowanie *Współpraca z organami nadzorczymi

    Zarządzanie ryzykiem braku zgodności – wdrożenie i egzekwowanie:

    • Polityki i Procedury wewnętrzne
    • Program Działu Compliance
    • Kodeksy etyczne
    • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka compliance
    • Działania prewencyjne funkcji compliance
    • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
    • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
    • Mapa naruszeń i plany naprawcze
    • Mapa procesów
    • Mapowanie regulacji
    • Mapowanie struktury firmy
    • System zarządzania zgodnością (compliance management systems) w oparciu o normę ISO 37301:2021

    Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 3.  Dzień III

  1. 9:00-12:30

   1. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia temat:

    Przypomnienie drugiego dnia szkolenia

    Procedury due dilligence - zasady weryfikacji dostawcy,

    • Zasady wiarygodności kontrahenta
    • Elementy instrukcji weryfikacji
    • Źródła informacji – weryfikacja informacji na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych – ocena źródeł, kryteria
    • Obszar weryfikacji i red flags
    • Whistleblowing w organizacji - rola Compliance Officera

    Regulacje branżowe dotyczące sygnalistów

    • Założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
    • Dobre praktyki w zakresie tworzenia i utrzymania systemu zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości w organizacji
    • Zasady tworzenia systemu zgłaszania nieprawidłowości w oparciu o normę ISO 37002 whistleblowing management system (wprowadzenie)

    Rola Compliance Officera w systemie whistleblowing

  2. 12:30-13:15

   1. Przerwa obiadowa
  3. 13:15-16:00

   1. Dyskusja moderowana / Wykłady / Case study / Ćwiczenia / Egzamin temat:

    System zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji:

    • Budowanie i udoskonalanie wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem korupcji takie jak norma ISO 37001:2016 anti-bribery management system.
    • Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów
    • Identyfikacja ryzyka korupcyjnego w działalności
    • Zarządzanie ryzykiem korupcji. Audyt prawidłowego funkcjonowania systemu antykorupcyjnego
    • Zasady etyczne, zasady przeciwdziałania i zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów

    Konsultacje dotyczące programu

    Egzamin

    Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie ze względu na ew. zmiany warunków certyfikacji osób oraz w celu dopasowania programu do bieżących potrzeb uczestników.

Szkolenie prowadzi trener - ekspert w zakresie:

 1. ekspert rozwiązań compliance,
 2. specjalista w zakresie analiz i baz danych,
 3. koordynator projektowania i wdrażania systemów prewencyjnych.

 


Przez ponad 25 lat ekspert DEKRA był związany z organami ścigania. Od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i całego systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji oraz prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”.


Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.


Zakres prowadzonych przez niego szkoleń dotyczy etyki biznesu, konfliktu interesu, procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji i nadużyć oraz naruszeń przepisów i regulacji wewnętrznych. Prowadził szkolenia w wielu firmach z zakresu m.in. zagadnień przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności zarządu za czyny popełniane przez pracowników oraz uprawnień organów ściągania.


Szkoli i doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Posiada doświadczanie w zakresie tworzenia procedur i polityk antykorupcyjnych oraz ich audytów. Zajmuje się wdrażaniem dedykowanych systemów IT do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (whistleblowers). Szkoli pracowników i przygotowuje odpowiednie w tym zakresie procedury. Prowadzi i doradza w zakresie audytów śledczych pod kątem ryzyk korupcyjnych i oceny informacji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 1.  zna i rozumie istotne pojęcia i definicje w obszarze compliance,
 2.  zna i rozumie obowiązki i zadania Compliance Officer,
 3.  potrafi samodzielnie pełnić funkcję Compliance Officer,
 4.  zna pole współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji,
 5.  potrafi samodzielnie opracować polityki, procedury wewnętrzne compliance,
 6.  potrafi samodzielnie zaprojektować wybrane elementy systemu zarządzania ryzykiem compliance,
 7.  potrafi wdrożyć rozpoznawanie ryzyka compliance,
 8.  potrafi zachęcać pracowników i właścicieli do przestrzegania zasad compliance w organizacji,
 9.  potrafi przygotować organizację do auditu oraz przygotować i ocenić zagrożenia compliance,
 10.  zna zasady etyczne, zasady przeciwdziałania i zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów,
 11.  ma świadomość, jak można doskonalić system zarządzania zgodnością w firmie.


Uczestnik szkolenia otrzyma, po zdaniu testu, certyfikat Compliance Officer wystawiony przez spółkę DEKRA Polska.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować, czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. Test platformy Zoom:https://zoom.us/test
Zarejestruj się

Opinie

Dekra
Szkolenia on-line na platformie Zoom są stosunkowo dobrym rozwiązaniem, aplikacja daje możliwości tworzenia pokojów, udostępniania ekranu, itd., więc nie mam dodatkowych uwag. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły