Compliance Officer

Cena netto 3449.00 zł
Cena brutto 4242.27 zł

Opis

Chcesz uzyskać certyfikat Compliance Officer?


Realizowane przez nas szkolenie Compliance Officer łączy teorię z elementami warsztatów w formie case study (studium przypadku). W ciągu trzech dni poznasz kluczowe zasady tworzenia efektywnego systemu compliance w organizacji, opartego na międzynarodowych dyrektywach, przepisach, standardach pracy oraz normach ISO.


Poznasz elementy systemu compliance, whistleblowing oraz zasady zarządzania ryzykiem. Zrozumiesz znaczenie i zastosowanie Compliance AML zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz ustawą sankcyjną.


Szkolenie kończy się egzaminem. Każdy z uczestników po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat Compliance Officer.


Zapisz się już dziś!

Przygotowanie do pełnienia obowiązków Compliance Officer*


* Szkolenie zostało przygotowane na podstawie najlepszych praktyk szkoleniowych, przepisów prawnych i praktyk z zakresu compliance. Zakres zajęć zapewnia 360 stopni praktycznej wiedzy, potrzebnej osobie odpowiedzialnej za zarządzanie zgodnością.


Szczegółowe cele szkolenia


Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom praktycznej wiedzy tak, aby każdy uczestnik szkolenia:

 1. znał podstawy prawne w zakresie compliance,
 2. znał definicje i zasady compliance,
 3. znał prawa i obowiązki Compliance Officer`a,
 4. wiedział na czym polega dokumentowanie systemu zarządzania zgodnością w firmie,
 5. wiedział, które międzynarodowe normy ISO pomogą w zarządzaniu systemem zgodności w organizacji
 6. ISO 37001- system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (ang. anti-bribery management system)
 7. ISO 37301 - system zarządzania zgodnością (ang. compliance management system)
 8. ISO 37002 - system zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości (ang. whistleblowing management system)


Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności, tak aby każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 1. potrafił samodzielnie śledzić zmiany w przepisach dotyczących compliance,
 2. potrafił zarządzić postepowaniem w identyfikacji ryzyka braku zgodności i ryzyka korupcji,
 3. potrafił nakreślić plan działań dla Compliance Officera.


Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych uczestników, tak aby każdy z nich:

 1. miał świadomość sankcji karnych,
 2. potrafił obronić swoje stanowisko w kontekście zasad i procedur compliance.

kandydaci do pełnienia funkcji Compliance Officer


 1. Szkolenie skierowane jest do:
 2. Członków zarządów
 3. Dyrektorów Działów ds. Compliance
 4. Pracowników Działów ds. Compliance
 5. Pracowników Działów ds. Zapobiegania praniu pieniędzy
 6. Managerów ds. zarzadzanie ryzykiem
 7. Specjalistów Działów Ryzyka
 8. Specjalistów z Działów Prawnych
 9. Specjalistów z Działów Audytu
 10. Specjalistów z Działów Kontroli Wewnętrznej
 11. Specjalistów z Działów Finansów
 12. Specjalistów z Działów Relacji z Inwestorami
 13. Specjalistów z Działów Rozwoju Biznesu
 14. Specjalistów z Działów Bezpieczeństwa i Ochrony Danych
 15. Inspektor ds. ochrony danych osobowych
 16. Prawników
 17. Doradców
 18. Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance

 


Moduł I

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Compliance jako szansa dla organizacji

Co wiemy na temat compliance – test wiedzy


Moduł II       

Compliance w organizacji:

 1. Definicje i zasady compliance
 2. Etyka biznesu i ład korporacyjny a CMS
 3. Miejsce i znaczenie compliance w organizacji
 4. Funkcje compliance
 5. Niezależność funkcji compliance
 6. Struktura compliance i trzy linie obrony - współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym
 7. Różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego
 8. Skuteczny system compliance w organizacji


Moduł III

Rola Compliance Officera:

 1. Miejsce i znaczenie Compliance Officera w organizacji
 2. Rola i znaczenie oficera compliance w sytuacji kryzysu (finansowego, wartości i zasad) i po nim
 3. Zakres odpowiedzialności Compliance Officera
 4. Zestawienie czynności Compliance Officera
 5. Dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa systemu zarządzania compliance
 6. Zapewnienie skuteczności działania systemu zarządzania compliance i jego ciągła optymalizacja


Moduł IV

Metodologia pracy Compliance Officera:

 1. Sytuacje konfliktowe i strategie ich rozwiązań
 2. Postępowanie w kwestiach wrażliwych
 3. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające
 4. Psychologia w pracy Compliance Officera
 5. Etyka i postępowanie


Moduł V

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności – wdrożenie i egzekwowanie:

 1. Dokumentacja compliance i zasady raportowania
 2. Polityki, procedury wewnętrzne, kodeksy etyczne
 3. Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
 4. Działania prewencyjne funkcji compliance
 5. Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
 6. Mapa procesów
 7. Due dilligence – źródła i sposoby weryfikacji
 8. Procedura weryfikacji parterów biznesowych


Moduł VI      

System zarządzania zgodnością (compliance management system) na podstawie normy ISO 37301:2021

 1. Wymagania normy ISO 37301:2021
 2. Zakres normy
 3. Terminy i definicje
 4. Zakres kontekst organizacji
 5. Przywództwo jego rola
 6. Planowanie systemu zarządzania zgodnością
 7. Wsparcie i funkcjonowanie
 8. Ocena skuteczności
 9. Doskonalenie i elementy skuteczności


Moduł VII    

Regulacje prawne compliance w organizacji:

 1. Regulacje międzynarodowe (m.in. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), American Anti-Corruption Act, SAPIN II)
 2. Regulacje unijne (m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku)
 3. Regulacje krajowe (m.in. przepisy ustawy prawo bankowe i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)
 4. Wytyczne i zalecenia GPW S.A. i KNF
 5. Przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kar
 6. Praktyki i wzorce globalne z zakresu Compliance


Moduł VIII

Compliance AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu):

 1. Istota prania pieniędzy i konsekwencje naruszeń
 2. Zadania instytucji obowiązanych
 3. Identyfikacja i ocena ryzyka
 4. Zakres i stosowanie środków bezpieczeństwa
 5. Współpraca z GIIIF
 6. Wdrożenie działań organizacyjnych i obowiązki podmiotów
 7. Wymogi dotyczące procedur i ich zakres
 8. Konsekwencje naruszeń
 9. Ustawa sankcyjna w praktyce compliance (ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego)


Moduł IX      

Whistleblowing – element systemu compliance:

 1. Dyrektywa o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (przyjęta przez Rade UE 7 października 2019)
 2. Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - projekt
 3. Źródła i sposoby ujawniania nieprawidłowości w organizacji
 4. Przeszkody i bariery w przekazywaniu informacji przez sygnalistów
 5. Sposoby reagowania i postepowania ze zgłoszeniami
 6. Skuteczny system informowania o nieprawidłowościach
 7. Ochrona sygnalisty
 8. Działania następcze, prowadzenie postepowań, weryfikacja informacji
 9. Narzędzie wspierające pracę Compliance Officera, czyli norma ISO 37002:2021 zarządzanie systemem zgłoszeń od sygnalistów


Moduł X       

System zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji:

 1. Obszary ryzyka korupcji
 2. Identyfikacja ryzyka korupcyjnego w działalności
 3. Poziomy ryzyka konsekwencji
 4. Mechanizmy tworzenia ryzyk korupcyjnych i sposoby identyfikacji
 5. Budowanie i udoskonalanie wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem korupcji takie jak norma ISO 37001:2016 anti-bribery management system lub polska norma PN-ISO 37001:2017-05 system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi
 6. Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów
 7. Zarządzanie ryzykiem korupcji.
 8. Elementy prawidłowego funkcjonowania systemu antykorupcyjnego
 9. Procedura na wypadek kontroli organów ścigania
 10. Wewnętrzna polityka w zakresie darowizn, sponsoringu, wręczania i przyjmowanie upominków


Moduł XI

Konsultacje dotyczące programu

Egzamin

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych


Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie ze względu na ew. zmiany przepisów oraz w celu dopasowania programu do bieżących potrzeb uczestników.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 1. zna i rozumie istotne pojęcia i definicje w obszarze compliance,
 2. zna i rozumie obowiązki i zadania Compliance Officer`a,
 3. potrafi samodzielnie pełnić funkcję Compliance Officer`a,
 4. potrafi samodzielnie zaprojektować wybrane elementy systemu zarządzania ryzykiem compliance,
 5. potrafi wdrożyć rozpoznawanie ryzyka compliance,
 6. potrafi zachęcać pracowników i właścicieli do przestrzegania zasad compliance w organizacji,
 7. zna zasady etyczne, zasady przeciwdziałania i zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów
 8. ma świadomość, jak można doskonalić system zarządzania zgodnością w firmie.


Po zdaniu testu, obecności na 90% zajęć, zaliczeniu ćwiczeńuczestnik szkolenia otrzyma certyfikat Compliance Officer wystawiony przez spółkę DEKRA Polska.

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA


Szkolenia online odbywają się najczęściej na platformie Zoom.

Wymagania sprzętowe:

 1. Udział w szkoleniu możliwy jest za pośrednictwem laptopa lub komputera PC.
 2. Zostaną Państwo poproszeni o włączenie kamery oraz mikrofonu.
 3. Ważny jest dostęp do stabilnego Internetu.
 4. Przed szkoleniem proszę zweryfikować, czy mają Państwo dostęp do platformy Zoom oraz czy Państwa kamera, głośnik i mikrofon działają prawidłowo, tak aby do szkolenia dołączyć już bez problemów technicznych.
 5. Test platformy Zoom:https://zoom.us/test
Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Na szkoleniu można nie tylko zrozumieć, ale wręcz zaprzyjaźnić się z ISO. Moja ocena to 10/10. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia "Wymagania normy ISO 27001"

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły