Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Compliance Officer

Compliance Officer

ZAREJESTRUJ SIĘ


Check the DEKRA certified Compliance Officer training details in English!

 Program szkolenia Compliance Officer realizowanego w formie zdalnej (online)

Certyfikat - Oficer Compliance - Inspektor Ochrony Danych - szkolenie DEKRA


 

COMPLIANCE OFFICER - SZCZEGÓŁY SZKOLENIA:

 

Cel szkolenia:

Przygotowanie do pełnienia obowiązków Oficera Compliance (Compliance Officer).

* Szkolenie zostało przygotowane na podstawie najlepszych praktyk szkoleniowych, przepisów prawnych i praktyk z zakresu compliance.

Koncepcja szkolenia nawiązuje do normy ISO 19600 Compliance Management Systems oraz normy ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems.

Szkolenie przygotowuje do pracy w roli Compliance Officer zgodnie z przepisami, w tym z projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

Szkolenie 3-dniowe z elementami warsztatów w formie case studies, zakończone egzaminem. Każdy z uczestników po zdanym egzaminie otrzyma certyfikat Compliance Officer, potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Adresaci szkolenia: 

Kandydaci na Compliance Officer w organizacjach gospodarczych.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Członków zarządu,
 • Dyrektorów Działów ds. Compliance
 • Pracowników Działów ds. Compliance
 • Pracowników Działów ds. Zapobiegania praniu pieniędzy
 • Managerów ds. zarzadzanie ryzykiem
 • Specjalistów Działów Ryzyka
 • Specjalistów z Działów Prawnych
 • Specjalistów z Działów Audytu
 • Specjalistów z Działów Kontroli Wewnętrznej
 • Specjalistów z Działów Finansów
 • Specjalistów z Działów Relacji z Inwestorami
 • Specjalistów z Działów Rozwoju Biznesu
 • Specjalistów z Działów Bezpieczeństwa i Ochrony Danych
 • Inspektor ds. ochrony danych osobowych
 • Prawników
 • Doradców
 • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance
 

Program szkolenia*

* w przypadku szkolenia online obowiązuje program załączony na początku strony oraz czas trwania opisany w "zobacz szczegóły" dla danego terminu.

 

 

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

 

Dzień I

9:00-12:30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Certyfikacja compliance

Co wiemy na temat compliance – test wiedzy

Dyskusja moderowana

Wykłady

Case study

Ćwiczenia

Regulacje prawne compliance w organizacji i ich hierarchia:

 • Regulacje unijne (m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku)
 • Regulacje międzynarodowe (m.in. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), American Anti-Corruption Act)
 • Regulacje krajowe, m.in. ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Kodeksy branżowe jako źródło obowiązków z zakresu compliance,
 • Praktyki globalne z zakresu compliance

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (projekt)

 • Kogo dotyczy
 • Obowiązki
 • Weryfikacja partnerów biznesowych
 • Zagrożenia
 • Kary
 • Whistleblowing – polityka i metody zgłaszania niezgodności oraz procedura śledztwa compliance
 • Zasady postępowania ze zgłoszeniami o nieprawidłowościach,
 • Programy ochronne dla osób chcących zgłosić nieprawidłowość wewnętrznie  - Sygnaliści Korporacyjni
 • Weryfikacji zgłoszenia sygnalisty korporacyjnego przez Compliance Officer`a

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

13:15-16:00

Compliance w organizacji:

 • Definicje i zasady compliance
 • Etyka biznesu i ład korporacyjny
 • Miejsce i znaczenie compliance w organizacji
 • Funkcje compliance
 • Niezależność funkcji compliance
 • System zarządzania zgodnością
 • Struktura compliance i trzy linie obrony - współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym
 • Kompetencje i umiejętności w compliance -  wymóg szkolenia pracowników
 • Zapewnienie szkoleń dla pracowników
 • Różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego

Utrzymanie compliance w organizacji – systemy zarządzania ISO 19600 oraz ISO 37001

Posumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Dzień II

9:00-12:30

Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

Dyskusja moderowana

Wykłady

Case study

Ćwiczenia

Rola Compliance Officer:

 • Miejsce i znaczenie Compliance Officer w organizacji
 • Zakres odpowiedzialności Compliance Officera
 • Zestawienie czynności Compliance Officera
 • Przegląd polityki i wewnętrznych
 • Opracowywanie programów zgodności w zależności od branży i rodzaju działalności
 • Rozpoznanie ryzyk compliance
 • Dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa systemu zarządzania compliance
 • Zapewnienie skuteczności działania systemu zarządzania compliance i jego ciągła optymalizacja

Metodologia pracy Compliance Officera:

 • Sytuacje konfliktowe i strategie ich rozwiązań
 • Postępowanie w kwestiach wrażliwych
 • Psychologia w pracy Compliance Officera
 • Etyka i postępowanie
 • Sposób współpracy z organami nadzorczymi

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

13:15-16:00

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności – wdrożenie i egzekwowanie:

 • Polityki i Procedury wewnętrzne
 • Program działu Compliance
 • Kodeksy etyczne
 • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
 • Działania prewencyjne funkcji compliance
 • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
 • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
 • Mapa naruszeń i plany naprawcze
 • Mapa procesów
 • Mapowanie regulacji
 • Mapowanie struktury firmy
 • System zarządzania zgodnością (Compliance Managment Systems) w oparciu o normę ISO 19600

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 

Dzień III

9:00-12:30

Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

Dyskusja moderowana

Wykłady

Case study

Ćwiczenia

Dyskusja moderowana

Ankiety

Ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

 • Kogo dotyczy
 • Obowiązki
 • Weryfikacja partnerów biznesowych
 • Zagrożenia
 • Kary

System zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji:

 • Budowanie i udoskonalanie wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem korupcji takie jak norma ISO 37001:2016 Anti-bribery Management System.
 • Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów
 • Identyfikacja ryzyka korupcyjnego w działalności
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji. Audyt prawidłowego funkcjonowania systemu antykorupcyjnego
 • Procedura weryfikacji parterów biznesowych
 • Procedura na wypadek kontroli organów ścigania
 • Wewnętrzna polityka w zakresie darowizn, sponsoringu, wręczania i przyjmowanie upominków
 • Zasadach etyczne, zasady przeciwdziałania i zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

13:15-16:00

Konsultacje dotyczące programu
Egzamin wewnętrzny

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

 
 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie ze względu na ew. zmiany warunków certyfikacji osób oraz w celu dopasowania programu do bieżących potrzeb uczestników.  
 

 

Ekspert prowadzący szkolenie:

 

Szkolenie prowadzi trener - ekspert w zakresie:

 • ekspert rozwiązań compliance,
 • specjalista w zakresie analiz i baz danych,
 • koordynator projektowania i wdrażania systemów prewencyjnych.

 

Przez ponad 25 lat ekspert DEKRA był związany z organami ścigania. Od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, gdzie nadzorował zadania analityczne biura oraz min. odpowiadał za stworzenie procedur i całego systemu anonimowego zgłaszania podejrzeń korupcji. Pełnił funkcję dyrektora Gabinetu Szefa CBA i nadzorował działania edukacji oraz prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”.

Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Zakres prowadzonych przez niego szkoleń dotyczy etyki biznesu, konfliktu interesu, procedur postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji i nadużyć oraz naruszeń przepisów i regulacji wewnętrznych. Prowadził szkolenia w wielu firmach z zakresu m.in. zagadnień przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności zarządu za czyny popełniane przez pracowników oraz uprawnień organów ściągania.

Szkoli i doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Posiad doświadczanie w zakresie tworzenia procedur i polityk antykorupcyjnych oraz ich audytów. Zajmuje się wdrażaniem dedykowanych systemów IT do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów (whistleblowers). Szkoli pracowników i przygotowuje odpowiednie w tym zakresie procedury. Prowadzi i doradza w zakresie audytów śledczych pod kątem ryzyk korupcyjnych i oceny informacji.


Więcej informacji o prowadzącym szkolenie »

 
   

Szkolenie może być dofinansowane przez BUR w wysokości minimum 50% »

 
 

 

Efekty szkolenia:

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 •  zna i rozumie istotne pojęcia i definicje w obszarze compliance,
 •  zna i rozumie obowiązki i zadania Compliance Officer,
 •  potrafi samodzielnie pełnić funkcję Compliance Officer,
 •  zna pole współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji,
 •  potrafi samodzielnie opracować polityki, procedury wewnętrzne compliance,
 •  potrafi samodzielnie zaprojektować wybrane elementy systemu zarządzania ryzykiem compliance,
 •  potrafi wdrożyć rozpoznawanie ryzyka compliance,
 •  potrafi zachęcać pracowników i właścicieli do przestrzegania zasad compliance w organizacji,
 •  potrafi przygotować organizację do auditu oraz przygotować i ocenić zagrożenia compliance,
 •  zna zasady etyczne, zasady przeciwdziałania i zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów,
 •  ma świadomość, jak można doskonalić system zarządzania zgodnością w firmie.
 

 

 

Dokument wystawiany po szkoleniu:

 

Uczestnik szkolenia otrzyma, po zdaniu testu, certyfikat Compliance Officer wystawiony przez spółkę DEKRA Polska.

 

 

 

 

Podobne szkolenia:

 

DEKRASystem Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności zgodny z wytycznymi normy ISO 19600:2014

DEKRAInspektor Ochrony Danych

DEKRAPełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 oraz RODO

DEKRAAudytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

DEKRAAudytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301Więcej szkoleń, które mogą Cię zainteresować znajdziesz w Katalogu szkoleń...

 
 

 
   
Harmonogram szkoleń DEKRA   Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »
 
 


COMPLIANCE OFFICER

Najbliższe szkolenia

16-18.06.2021 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
14-16.07.2021 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
23-25.08.2021 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
22-24.09.2021 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
25-27.10.2021 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
24-26.11.2021 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
15-17.12.2021 Warszawa Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.