Jesteś tutaj: DEKRA » Harmonogram szkoleń » Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 oraz RODO

Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 oraz RODO

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

DEKRA – Szkolenia eksperckie - Bezpieczeństwo Informacji

 

 Program szkolenia Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych realizowanego w formie zdalnej (online)

 

 Cele szkolenia

 • Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji przedstawiciela kierownictwa.

 • Przygotowanie pełnomocnika do wdrażania w organizacji wymagań norm ISO 27001, ISO 22301 i ich integracji z przepisami ochrony danych osobowych wg RODO/GDPR.

 • Pokazanie jakie są zasady zarządzania w systemach zarządzania zgodnych z wymaganiami norm ISO 27001, ISO 22301 oraz przepisów ochrony danych osobowych wg RODO/GDPR.

 • Nauczenie najważniejszych wymagań norm ISO 27001, ISO 22301oraz przepisów ochrony danych osobowych wg RODO/GDPR.

 • Pokazanie jak zaplanować, koordynować i nadzorować działania systemowe aby dawały korzyść organizacji.

 • Pokazanie jak przygotować dokumentację ZSZ.

 • Pokazanie jak przygotować organizację do certyfikacji ZSZ.

 • Uświadomienie jak utrzymywać i doskonalić ZSZ.

 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie efektywnych szkoleń wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania i ochrony danych osobowych.

 

* ZSZ – zintegrowany system zarządzania

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz kandydatów na pełnomocników ds. zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 27001, ISO 22301 orazprzepisów ochrony danych osobowych wg RODO (ZSZ).

 

Szkolenie może być dofinansowane przez BUR w wysokości minimum 50% »

 

Program szkolenia

Godziny

Temat

Metoda szkolenia

 

 

Pierwszy dzień szkolenia

9:00-12.30

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów, programu i spodziewanych efektów

Dyskusja moderowana

Test wiedzy znajomości ze wymagań norm ISO 27001, ISO 22301oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wg RODO/GDPR.

Celem testu jest sprawdzenie wiedzy uczestników po to, aby skutecznie przeprowadzić ich przez dalsze części szkolenia

Wspólne omówienie wyników testu

Test

Dyskusja moderowana

Wprowadzenie, uporządkowanie wiedzy:

-  znaczenie i cel wdrażania ZSZ ukierunkowanego na ochronę danych i ciągłość procesów,

-  korzyści z wdrożenia ZSZ ukierunkowanego na ochronę danych i ciągłość procesów,

-  budowa ZSZ w oparciu o zasady podejścia procesowego,

-  prezentacja najważniejszych definicji związanych z wdrażanymi systemami zarządzania i przepisami w zakresie ochrony danych osobowych wg RODO,

-  prawa i obowiązki zainteresowanych stron ZSZ ukierunkowanego na ochronę danych i ciągłość procesów,

-  zarządzanie ryzykiem w ZSZ, analiza wpływu na biznes oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych,

-  dokumentowanie ZSZ z uwzględnieniem wymagań norm i przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych

Wykład

Dyskusja

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15-16:00

Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

1.Integracja systemów ISO 27001 i ISO 22301 z uwzględnieniem wymagań przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych wg RODO

2.Rola kierownictwa i pełnomocnika w ZSZ:

 • przeglądy ZSZ,
 • strategia ochrony danych oraz zapewnienia ciągłości działania firmy a cele mierzalne,
 • zarządzanie dokumentacją,
 • audyty wewnętrzne, działania doskonalące,
 • nadzorowanie incydentów (reagowanie, rejestrowanie, notyfikacja),
 • podejście oparte na ryzyku

Wykład

Dyskusja

 

 

Drugi dzień szkolenia

9:00-12:30

 

Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

3.Najważniejsze zasady zarządzania oraz zasady przetwarzania danych osobowych

4.Identyfikacja zainteresowanych stron i ich oczekiwań

5.Zarządzanie procesowe

6.Polityka

7.Kontekst organizacji oraz procesówprzetwarzaniadanych osobowych

8.Zarządzanie ryzykiem, analiza wpływu na biznes oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych

Wykład

Dyskusja

Ćwiczenie

Wymagania i interpretacja normISO 27001, ISO 22301 oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wg RODO

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15-16:00

Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

9.Monitorowanie danych systemowych:

 • nadzór nad dokumentacją,
 • audyty,
 • przegląd zarządzania,
 • nadzorowanie incydentów,
 • prawa osób,
 • zgody,
 • klauzule informacyjne

Wykład

Dyskusja moderowana

Ćwiczenie

Wymagania i interpretacja normISO 27001, ISO 22301 oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wg RODO

 

 

Trzeci dzień szkolenia

9:00-12:30

Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

 1. Wskazówki dotyczące opracowania polityk ochrony danych i ciągłości działania(na podstawie ISO 27001, ISO 22301 kodeksów dobrych praktyk, wytyczne PUODO itp.)

Wykład

Dyskusja

Ćwiczenie

Wymagania i interpretacja normISO 27001, ISO 22301 oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wg RODO

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

 

13:15-16:00

Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

 1. Wskazówki dotyczące opracowania polityk ochrony danych i ciągłości działania(na podstawie ISO 27001, ISO 22301 kodeksów dobrych praktyk, wytyczne PUODO itp.)

Wykład

Dyskusja moderowana

Ćwiczenie

Wymagania i interpretacja normISO 27001, ISO 22301 oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wg RODO

 

 

Czwarty dzień szkolenia

9:15-12:30

Promocja bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania i ochrony danych osobowych wśród pracowników:

- zainteresowane grupy pracowników,

- kanały i metody komunikacji,

- dobór treści,

- po co robimy to co robimy

Zasady organizacji oraz metodyka szkolenia dorosłych

Wykład

Ćwiczenie

Audyty wewnętrzne w zintegrowanym systemie zarządzania:

- dobór i szkolenie audytorów wewnętrznych,

- cele i plan audytów,

- audyty zintegrowane czy osobo na każdą normę,

- przebieg audytu, w tym m.in.: stwierdzenia audytorów, przyczyny niezgodności, kategorie niezgodności i ich ocena

Wykład

Ćwiczenie

12:30-13.15

Przerwa obiadowa

 

13:15-16:00

Certyfikacja ZSZ:

- przygotowanie pracowników i organizacji

- proces certyfikacji

- najczęściej pojawiające się niezgodności

Wykład

Dyskusja moderowana

Runda pytań i odpowiedzi

Ciągłe doskonalenie:

- metoda PDCA

- działania korygujące i zapobiegawcze

- przegląd ZSZ

- monitorowanie, pomiary danych systemowych

Dyskusja moderowana

Test

Test

Zakończenie szkolenia: wyniki testu, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Dyskusja moderowana, ankiety

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie w celu zapewnienia jakości nauczania.

Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy uczestnikami i prowadzącym.

 

 Efekty szkolenia

 

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

1)    znał i rozumiał znaczenie zintegrowanego systemu zarządzania w organizacji.

2)    znał i rozumiał rolę kierownictwa oraz rolę pełnomocnika ds. ZSZ,

3)    znał i rozumiał zasady systemów zarządzania zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 oraz przepisów ochrony danych osobowych wg RODO,

4)    znał i rozumiał definicje systemów zarządzania zgodnych z ISO 27001, ISO 22301 oraz przepisów ochrony danych osobowych wg RODO,

5)    znał i rozumiał najważniejsze wymagania zawarte w normach ISO 27001, ISO 22301 oraz przepisów ochrony danych osobowych wg RODO,

6)    znał i rozumiał pojęcie działań systemowych,

7)    znał i rozumiał zasady opracowania i nadzorowania dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wg RODO.

8)    znał i rozumiał zasady prowadzenie efektywnych szkoleń wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania i ochrony danych osobowych.

 

Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

1)    umiał zinterpretować i zastosować najważniejsze wymagania zawarte w ISO 27001, ISO 22301 oraz przepisów ochrony danych osobowych wg RODO,

2)    umiał zaplanować i nadzorować działania systemowe tak aby dostarczały korzyści dla organizacji,

3)    umiał tworzyć i nadzorować dokumentację ZSZ oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wg RODO,

4)    umiał sporządzić harmonogram audytu wewnętrznego,

5)    umiał wytypować kandydatów na audytorów wewnętrznych,

6)    umiał nadzorować realizację audytów wewnętrznych,

7)    umiał ocenić pracę audytorów,

8)    umiał przygotować przegląd zarządzania i sporządzić po nim raport,

9)    umiał przygotować organizację do audytu jednostki certyfikującej lub kontroli uprawnionego podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych,

10) umiał monitorować dane systemowe,

11) umiał planować i realizować działania doskonalące.

12) umiał planować i realizować efektywne szkolenia wewnętrzne z zakresu bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania i ochrony danych osobowych.


Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

1)    potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia wymagań zawartych w normach ISO 27001, ISO 22301 oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wg RODO,

2)    potrafił przeprowadzić przegląd zarządzania z pokazaniem korzyści systemów zarządzaniaoraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wg RODO,

3)    potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,

4)    potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy systemu zarządzania,

5)    potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy ochrony danych,

6)    potrafił identyfikować potencjalne możliwości ciągłości działaniaprocesów operacyjnych.

7)    potrafił identyfikować mechanizmy efektywnych szkoleń wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania i ochrony danych osobowych

 

Dokument wystawiany po szkoleniu

Certyfikat wystawiony przez Spółkę DEKRA Polska „Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa świadczonych usług kluczowych zgodnych z normami PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, PN-EN ISO 22301:2020-04 oraz przepisami ochrony danych osobowych wg RODO”.

Certyfikat zostanie wystawiony po zaliczeniu ćwiczeń i zdaniu testu. Jeśli uczestnik nie zaliczy ćwiczeń albo/i nie zda testu wówczas otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Jest możliwość zdania egzaminu poprawkowego.

 

Podobne szkolenia

DEKRAAudytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

DEKRAWymagania ISO 27001

DEKRAISO 27001 - praktyczne podejście do opracowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

DEKRAWymagania normy ISO 22301

DEKRACyberbezpieczeństwo dla niespecjalistów

 

 

Harmonogram szkoleń DEKRA   Katalog szkoleń DEKRA   Skontaktuj się z Zespołem Szkoleń DEKRA
         
Harmonogram szkoleń »   Katalog szkoleń »   Szkolenie zamknięte »

 

Najbliższe szkolenia

17-20.05.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
23-26.08.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
25-28.10.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ
06-09.12.2022 szkolenie internetowe Zobacz szczegóły ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.