Gospodarka odpadami - wymagania prawne, zagadnienia praktyczne

Gospodarka odpadami - wymagania prawne, zagadnienia praktyczne
Cena netto 1599.00 zł
Cena brutto 1966.77 zł

Opis

Poznaj najbardziej aktualne informacje na temat wymagań prawnych dotyczących gospodarki odpadami.


 1. Dowiedz się, jak prawidłowo interpretować przepisy prawa dotyczące gospodarowania odpadami.
 2. Naucz się analizować obowiązki, które regulacje dotyczące gospodarowania odpadami nakładają na przedsiębiorców.


Zarejestruj się jeszcze dziś!

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz z interpretacją i przykładowym orzecznictwem w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Drugim celem szkolenia jest wskazanie i analiza obowiązków dla przedsiębiorców.

Szkolenie adresowane jest zarówno do podmiotów wytwarzających odpady w tym świadczących usługi m.in. w zakresie remontów, budowy, konserwacji i napraw, jak również podmiotów transportujących, zbierających i przetwarzających odpady, a także osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów, prawidłową gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, jak również do organów administracji publicznej właściwych w sprawach z zakresu szeroko pojętej gospodarki odpadami.

Dzień 1


09:00-12:30        

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu


REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ODPADÓW w tym w szczególności:

 1. prawo UE, przepisy krajowe w tym znaczenie aktów prawa miejscowego w gospodarce odpadami
 2. zmiany w obowiązujących przepisach i przepisy przejściowe


PODSTAWOWE POJĘCIA, WYMAGANIA, OBOWIĄZKI w tym w szczególności:

 1. definicja odpadu, rodzaje odpadów
 2. możliwość i przesłanki uznania za produkt uboczny
 3. właściciel odpadów, wytwórca odpadów, posiadacz odpadów
 4. zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarujących odpadami


KLASYFIKACJA ODPADÓW w tym w szczególności:

 1. katalog odpadów
 2. zasady klasyfikacji
 3. odpady niebezpieczne – kryteria klasyfikacji
 4. odpady komunalne – charakterystyka
 5. źródła powstawania odpadów


12:30-13:15

Przerwa obiadowa


13:15-15:50

OSPODAROWANIE ODPADAMI w tym w szczególności:

 1. hierarchia postępowania z odpadami
 2. zasady postępowania z odpadami
 3. zbieranie i transport odpadów
 4. przekazywanie odpadów kolejnym posiadaczom
 5. możliwość przekazywania odpadów osobom fizycznym


DECYZJE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI w tym w szczególności:

 1. zezwolenia, pozwolenia, wpisy do rejestrów
 2. procedury zmierzające do wydania decyzji w tym zakres składanych wniosków
 3. organy właściwe do wydania decyzji, stawki opłat skarbowych

               

EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ w tym w szczególności:

 1. obowiązek prowadzenia ewidencji
 2. zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
 3. najważniejsze terminy w ewidencji i sprawozdawczości


ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KONTROLE I KARY W GOSPODARCE ODPADAMI w tym w szczególności:

 1. rodzaje sankcji za niewłaściwe gospodarowanie odpadami
 2. wysokość administracyjnych kar pieniężnych
 3. kto i za co ponosi odpowiedzialność
 4. kto i jakim zakresie może przeprowadzać kontrole


15:50-16:00

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych


Przerwy kawowe będą ustalane wspólnie pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu

 1. Uzyskanie kompleksowej teoretycznej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami z możliwością jej praktycznego zastosowania podczas ćwiczeń,
 2. Uzyskanie niezwykle praktycznej wiedzy w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa i poglądów doktryny,
 3. Ugruntowanie i usystematyzowanie dotychczas posiadanej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami,
 4. Możliwość omówienia i skonsultowania z wykładowcą – prawnikiem zagadnień i problemów pojawiających się w praktyce,
 5. Dzięki zaproponowanej formie case study, uczestnicy zyskują nadto możliwość „nauki na błędach innych”.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. „Gospodarka odpadami - wymagania prawne, zagadnienia praktyczne”

Cena zawiera:

 1. zaświadczenie lub certyfikat w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF wysyłany mailem do uczestnika po odnotowaniu płatności).
 2. Materiały szkoleniowe (plik PDF wysyłany mailem najpóźniej w dniu szkolenia).


Rejestracja na szkolenie oznacza akceptację regulaminu szkoleń: Regulamin - DEKRA

Zarejestruj się

Aby się zarejestrować, wybierz miejsce oraz datę na górze strony.

Opinie

Dekra
Merytorycznie i praktycznie szkolenie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
Dekra
Uważam, że [zajęcia] były przeprowadzone bardzo profesjonalnie i nic nie trzeba poprawiać. [Opinia zweryfikowana przez DEKRA Polska sp. z o.o.]
- Uczestnik szkolenia dla audytorów wew. SZBI

POTRZEBUJESZ SZKOLENIA DOPASOWANEGO DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ.

 

Polecane szkolenia
Polecane artykuły